Uzávěrka 31. 5.

AVU – konkurz (výuka předmětu Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války)

Publikováno 29. 4. 2019

Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa pedagožky/pedagoga Katedry teorie a dějin umění pro předmět Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války

Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč by měl prokázat jasnou odbornou profilaci s doložitelnými publikačními výstupy. Mělo by jít o osobnost se vztahem k současnému umění, se schopností historii vztahovat k dnešku a v neposlední řadě s talentem oslovit studenty umění. Vítána je schopnost multižánrového záběru vycházejícího vstříc šíři oborů vyučovaných na AVU. Předpokládá se také podíl na výuce studentů v anglickojazyčných programech AVU. Podmínkou je titul Ph.D. a předchozí pedagogická praxe.
Náplň práce:
– ve spolupráci s vedoucím KTDU podíl na koncepci výuky historických a teoretických předmětů na AVU
– výuka dvousemestrálního kurzu o dějinách umění a architektury od romantismu po rané avantgardy včetně situace v Českých zemích
– výuka dvousemestrálního semináře vycházejícího ze specializace a volby vyučujícího
– podíl na výuce zahraničních studentů v anglickojazyčných programech AVU
– konzultace a vedení doktorandských studentů
– účast v hodnotících komisích všech úrovní (klauzurní komise, státní zkoušky, vnitřní grantové komise, výběrová řízení)
– aktivní účast na jednáních KTDU
– vykazování publikační a jiné činnosti pro RIV a každoroční odevzdání podkladů k výroční zprávě o činnosti AVU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
– strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)
– výběr z přehledu odborné publikační činnosti s důrazem na posledních pět let (elektronicky i v tištěné formě)
– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech
– vizi koncepce pedagogické činnosti v rozsahu 2 až 3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru. Termín pohovorů bude vybraným uchazečům oznámen v dostatečném předstihu.
Předpokládaná výše pracovního úvazku: 0.5. Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem AVU.
Předpokládaný nástup: říjen 2019
Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou či dodejte osobně do 31. května 2019 (rozhoduje datum na poštovní obálce) na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám Evy Ellingerové (T 220 408 238, E ).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům. AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.