Uzávěrka 15. 7.

AVU – konkurz (odborný asistent/ka se zaměřením na dějiny 20. a 21. století)

Publikováno 22. 6. 2022

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/ky se zaměřením na dějiny 20. a 21. století na Katedře teorie a dějin umění.

Pracovní náplň:

Od uchazeče/uchazečky je požadována koncepční příprava a výuka kurzů z oblasti moderního umění a moderní architektury. Jedná se o přehledovou dvousemestrální přednášku zahrnující léta 1900 až 1960 v šíři všech uměleckých médií a příslušných teoretických koncepcí. Dále o proměnlivé tematické kurzy zohledňující zvolené aspekty moderního umění a architektury. Součástí pracovní náplně je příprava magisterských studujících na písemnou část Státní závěrečné zkoušky z dějin umění, konzultování diplomových projektů studujících AVU, účast v klauzurních a diplomových komisích, podíl na výuce studujících doktorského studia a podíl na dalších aktivitách KTDU. Vítaná je osobnost s vlastními výzkumnými a vědeckými projekty, které je schopna transformovat do krátkodobých učebních kurzů.

Předpoklady:

• Pedagogické zkušenosti

• Akademický titul minimálně magisterské úrovně uměnovědného studia

• Doložitelná odborná publikační činnost

• Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

• 0.5

• Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem AVU (20 000 Kč/½ úvazek)

Předpokládaný nástup:

• říjen 2022

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a) Kontaktní údaje

b) Strukturovaný životopis

c) Přehled odborné činnosti

d) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

e) Motivační dopis a stručná anotace navrhovaných kurzů

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně nebo on-line s vybranými kandidáty/kandidátkami. AVU při rozhodování přihlíží ke složení pedagogického sboru a podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů a diverzitu.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 15. července 2022 e-mailem na adresu .

V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.