Uzávěrka 6. 11.

Akademie výtvarných umění – konkurzy na akademické pozice otevřené od akademického roku 2023/2024

Publikováno 6. 10. 2022

Vedoucí pedagog/vedoucí pedagožka ateliéru a odborný asistent/odborná asistentka v magisterském studijním programu Výtvarná umění v oborech Malířství (2 ateliéry), Sochařství (2 ateliéry), Kresba a Grafika (2 ateliéry).

Popis akademických pozic

AVU otevírá od akademického roku 2023/2024 akademické pracovní pozice ve vedení šesti ateliérů výtvarného umění. Vedoucí pedagog/vedoucí pedagožka ateliéru v magisterském studijním programu Výtvarná umění na AVU poskytuje vysokoškolské umělecké vzdělávání v jednotlivých akreditovaných oborech, účastní se hodnocení studijních programů a podílí se na činnostech akademické samosprávy. V doktorských uměleckých programech mohou působit ve školitelských a konzultačních rolích.

Akademici a akademičky AVU tvoří koncepce výuky, podílí se na tvůrčí činnosti, na uměleckém výzkumu, na hodnocení a rozvoji učebních plánů a na podpoře studujících; věnují se přípravě ročníkových zaměření, hodnocení studujících, organizování výstav, přednášek a exkurzí.

Součástí pracovní náplně těchto pracovních pozic je také participace v akademických komisích a pracovních skupinách AVU. Vedoucí ateliéru úzce spolupracuje s vedoucími studijních programů a s garanty oborů výtvarných umění, s prorektorkou pro studium a s prorektorkou pro umění a výzkum. Práce zahrnuje mezioborovou spolupráci a iniciativu v rozvoji spolupráce s uměleckými vysokými školami a kulturními institucemi v ČR a v zahraničí. Hlavním jazykem ateliérové výuky je čeština.

Každá z otevíraných vedoucích akademických pozic je organizačně jedním vedoucím pedagogickým místem s možností obsadit jedno pracovní místo odborné/ho asistenta/ky. Kandidující na pozice vedoucích ateliéru předloží návrh na obsazení asistentské pozice ve své koncepci předložené k výběrovému řízení.

Požadovaná kvalifikace na vedoucího pedagoga/vedoucí pedagožku:

 • vysokoškolské umělecké nebo jiné vzdělání
 • samostatná umělecká práce relevantní na české a mezinárodní scéně současného umění koherentní se zaměřením ateliéru v otevíraných oborech Výtvarného umění (malířství, sochařství, kresba nebo grafika)
 • hluboké znalosti aktuálního vývoje české a mezinárodní scény současného umění
 • mezinárodní síť a zkušenosti se spoluprací s uměleckými institucemi a vzdělávacími platformami
 • schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby a předpoklady pro pedagogickou činnost, resp. pedagogická praxe
 • představa o vlastních přístupech v umění a pedagogice, které jde uplatnit k podpoře inkluzivního prostředí ve výuce na AVU
 • zformulovaná pedagogická koncepce výuky výtvarného umění ve zvoleném oboru (včetně popisu, jak kandidující vnímají svůj obor a jeho přesahy, názvu ateliéru a návrhu obsazení asistentské pozice, případně reflexe výsledků dosavadní pedagogické praxe)

Požadovaná kvalifikace na odborného asistenta/odbornou asistentku:

 • umělecké vzdělání a umělecká praxe koherentní se zaměřením ateliéru v otevíraných oborech Výtvarného umění (malířství, sochařství, kresba nebo grafika)
 • nominace v koncepci ateliérové výuky zpracované pro výběrové řízení na místa vedoucích ateliérů a odůvodnění výběru (samostatné přihlášky na asistentské pozice nebudou akceptované)

Zajímáme se o pedagogické koncepce, které prohloubí diverzitu tendencí a metod výuky výtvarných umění na AVU. AVU je zaměstnavatelem rovných příležitostí a vítá přihlášky z řad české i zahraniční umělecké komunity bez ohledu na věk, pohlaví, genderovou identitu, orientaci a etnicitu.

Nabízené pracovní podmínky pro vedoucího pedagoga/vedoucí pedagožku:

 • začátek pracovního poměru: 1. září 2023
 • předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0
 • mzda: 42 000 Kč
 • pracovní smlouva na dobu určitou (3 roky), po vnitřním hodnocení možnost prodloužení (o 3 roky)
 • zaměstnanecké výhody podle aktuálních standardů AVU k 2023/2024

Nabízené pracovní podmínky pro odborného asistenta/odbornou asistentku:

 • začátek pracovního poměru: 1. září 2023
 • předpokládaná výše pracovního úvazku: 0,9–1, 0
 • mzda: 36 000 až 40 000 Kč
 • pracovní smlouva na dobu určitou (3 roky), po vnitřním hodnocení možnost prodloužení v závislosti na obsazení pozice vedoucích ateliérů
 • zaměstnanecké výhody podle aktuálních standardů AVU k 2023/2024

Informace k přihlášce:

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole odborná komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty a kandidátky do druhého kola. Druhé kolo má formu veřejné prezentace (30 minut), v níž kandidující na pozici vedoucí pedagožky/pedagoga představí koncepci výuky ve vybraném oboru a ateliéru. Vybraní kandidující budou informováni s dostatečným předstihem o složení komisí a o termínu konání druhého kola s veřejnými prezentacemi (předběžně na přelomu listopadu a prosince 2022).

Přihláška obsahuje:

 • pedagogickou koncepci na období 3 akademických let 2023 až 2026, která bude v případě postupu do 2. kola veřejně představena
 • motivační dopis popisující kvalifikaci kandidujících pro danou pozici
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení, pedagogické a jiné praxe
 • dokumentaci vlastní umělecké tvorby ve formě portfolia (formát PDF max. 30 MB)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených akademických hodnostech, v případě dokladů vydaných institucemi ze zahraničí včetně příslušné nostrifikace

V případě dotazů kontaktujte kancléřku AVU Šárku Krtkovou (). Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete elektronicky na výše uvedenou adresu, či dodejte osobně na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám Šárky Krtkové, a to do 6. listopadu 2022.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a oznámeny jednotlivým kandidujícím do ledna 2023.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů, stejně tak v případě nesplnění požadavků akademická pracovní místa neobsadit.