Kulturně-kreativní průmysly sice vykazují jeden z nejrychlejších růstů vůbec, ale také čelí obtížím pokud jde o přístup k financování, což je mnohdy zbytečně brzdí. Jejich specifický charakter často nedovoluje užít tradičních postupů ve fundraisingu a finanční společnosti jejich unikátnosti rozumí jen částečně. Tím výčet potíží nekončí. Tato zpráva se se všemi v úvodu popsanými výzvami potýká na pozadí inovativních schémat financování. Dopomáhá tomu soubor 32 úspěšných příkladů organizací, které zvládly náležitě implementovat inovativní financování.