Neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek. Zákon o neperiodických publikacích ukládá povinnosti jejich vydavatelům.

Platnost právní úpravy si ověřte.