Podpora mobility umělců na úrovni EU je jedním z cílů a priorit Evropského programu pro kulturu, realizovaného prostřednictvím víceletých Pracovních pláů pro kulturu za použití tzv. otevřené metody koordinace (Open Method of Coordination – OMC).

Pracovní skupina OMC zabývající se programy na podporu mobility měla za úkol provést analýzu a zhodnocení stávajících programů a plánů na podporu mobility s cílem stanovit překážky a problémy, s nimiž se potýkají především kulturní operátoři malého rozsahu, mladí umělci a kulturní pracovníci. A nalézt příklady dobré praxe, které pomohou tyto překážky odstranit.

K cílovým skupinám této zprávy patří tvůrci kulturních politik, konkrétni vnitrostátní a regionální orgány členských států EU, Evropská komise a kulturní organizace v členských státech a třetích zemích. Výsledná zpráva je nyní dostupná v českém překladu a je k dispozici všem, kteří mají možnost a vůli změnit podmínky mobility českých umělců a dalších početných kulturních pracovníků.