Než započal projekt SPACE, scházel tu pohled na struktury, proudy a obecně cestování v rámci mobility umělců v Evropě. Tedy na to, jak a do jaké míry jsou umělečtí profesionálové mobilní napříč Evropou i mimo ni, ale také na to, jak v současnosti vypadá nerovnováha mezi různými zeměmi a regiony v Evropě. Nezbytný je kvalitnější monitoring, měření mobility, sběr dat a důvěryhodné statistiky. To vše se má stát klíčem k rozvoji budoucích politik a koncepcí kulturní mobility – na úrovni členských států EU i celé EU.

V období let 2009 – 2011 byl v kontextu pilotního projektu mobility SPACE ustanoven výzkumný projekt Travelogue, a to za účelem testování rozličných hypotéz. Vyvstávají při tom otázky, zda-li může být vyvinut takový nástroj, který by optimálně využíval stávající informace a byl schopen propojit různé národní soubory dat týkající se mezinárodních výjezdů spadajících pod performativní umění?  A může takový nástroj sloužit ke zvýšení povědomí vlád jednotlivých států o nutnosti vylepšení a koordinace datových souborů?