Vypracování této studie zadala Evropská komise společnosti CSES. Studie předkládá řadu důkazů o přínosu kulturního a kreativního sektoru k cílům vytyčeným Evropskou Unií od roku 2000 v rámci její politiky soudržnosti, což je doloženo na zhruba padesáti konkrétních případech. Ústředním tvrzením studie je, že zdroje pro kulturně založené intervence spadající pod Strukturální fondy by měly být přiměřené velikosti a růstovému potenciálu kreativního sektoru, který je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů v Evropě. Je požadován dlouhodobější a strategičtější přístup ke kulturnímu rozvoji na lokální a regionální úrovni. To by mělo být včleněno do rozvojových strategií založených na vzájemné spolupráci veřejných autorit, kulturních organizací, zástupců občanské společnosti a příslušných obchodních zájmů. Na základě těchto cílů studie předkládá typologii kulturních aktivit přispívajících k regionálnímu rozvoji a navrhuje model pro integrovanou kulturní strategii, která může být využita jako základ pro kulturní investice na lokální a regionální úrovni.