Postup zpracování Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě sleduje tradiční metodický přístup na bázi strategického plánování s rozlišením analytické a návrhové části. Základním stavebním kamenem metodického přístupu k řešení jsou teoreticko-praktická východiska, která jsou zasazena do kontextu národních strategií kulturního sektoru. V návaznosti na hodnocení těchto východisek je zpracována analytická část Strategie, která se primárně zaměřuje na hodnocení vnitřního prostředí muzea. Poznatky analytické části jsou syntetizovány do podoby SWOT analýzy, která je výchozím bodem pro formulaci návrhové části Strategie.