Celá práce má dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. Úkolem první části je poskytnout čtenáři prvotní seznámení se s paratexty, a to především s jejich funkcí, dělením a procesem paratextualizace. Tato část také seznamuje čtenáře s rolí sekundárních textů v knižním marketingu.

Druhá část, analytická, je klíčovou částí celé bakalářské práce. Čtenář je v ní seznámen s výběrem zkoumaného vzorku, charakteristikou jednotlivých paratextů současné české beletristické produkce a s jejich využitím nakladateli v praxi, které se pokusím doložit na základě analýzy produkce pěti nakladatelství – nakladatelství Lidových novin, Mladé fronty, Paseky, Arga a Torstu, a to v letech 1992, 2000 a 2009.