Pracovní materiál Divadelního ústavu, který byl vypracován na základě požadavku Ministerstva kultury ČR jako podklad pro realizaci vládního usnesení stran řešení problematiky veřejné služby v oblasti živého umění. Materiál navrhuje neřešit tuto problematiku legislativním opatřením, ale realizovat ji prostřednictvím stávajícího programu státní podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů.

Resumé v podobě závěrečného zdůvodnění materiálu:

Poskytování vybraných veřejných služeb v oblasti divadla a hudby je nutné pro uskutečnění a praktickou garanci stejných příležitostí občanů naší republiky. Rovný přístup ke kultuře a umění je, stejně jako v ostatních veřejných službách, založen obecně na zákazu neoprávněné diskriminace založené na společenském nebo osobnostním statutu. Stát je navíc garantem rovnosti zacházení i podmínek poskytování služeb, jak mezi různými územními celky, tak i mezi různými kategoriemi skupin uživatelů. Přijetí tohoto základního principu znamená i spoluúčast, aktivní kulturní politiku státu se schopností kulturní animace. Realizace tohoto programu je nutná i proto, že stanoví spoluodpovědnost veřejné správy nejen za organizaci této služby, ale i za její spolufinancování. Přijetí Programu jako nástroje pro uplatnění standardů v oblasti živého umění vládou znamená efektivní a jednoduchou cestu realizace veřejné služby v oblasti kultury za podmínek, které Vláda ČR určila a které nejsou v rozporu s doporučeními EU a praxí těchto zemí.