Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) na těchto stránkách poskytuje číselné i analytické výsledky statistických zjišťování v kultuře, stejně tak jako informace o souvisejících metodických přístupech a nástrojích a v neposlední řadě o legislativě, ze které tato statistika vychází. Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních subjektů zřizovaných ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj.

Jsou šetřeny následující kulturní aktivity: památkové objekty zpřístupněné za vstupné; muzea, galerie a památníky; veřejné knihovny; divadla; hudební tělesa; kulturně vzdělávací a zájmová činnost; festivaly (divadelní, filmové, hudební, literární a taneční); výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury; vydavatelé; neperiodické publikace; periodický tisk.