Tato diplomová práce má za cíl identifikovat nástroje kulturní diplomacie
České republiky v podobě institucí a následně metody, které tyto instituce
využívají. V teoretické části autorka vymezuje základní pojmy jako veřejná a
kulturní diplomacie či kulturní politika. Další kapitola teoretické části se věnuje
institucionální podpoře kulturní diplomacie a následně jsou vymezeny metody a formy, kterých využívá kulturní diplomacie. Nezbytnou součástí zahraniční politiky jsou mezinárodní smlouvy mezi jednotlivými státy, přičemž v oblasti působnosti resortu kultury se sjednávají především tzv. kulturní dohody. Na teoretickou část pak práce navazuje kulturní diplomacií v praxi. V empirické části pak autorka analyzuje odlišnosti na konkrétním příkladu nástrojů kulturní politiky Českých center v Londýně, Berlíně a Kyjevě.