Ministerstvo kultury v návaznosti na zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vydalo metodický pokyn k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví České republiky. Ustanovení tohoto metodického pokynu mají povahu doporučení pro vlastníky a správce sbírek muzejní povahy.