Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Nejprve se věnuje základním teoretickým poznatkům dané oblasti – marketingu divadla a jeho marketingovému mixu. Dále popisuji základní charakteristiky vybraného divadla (Divadlo Husa na provázku). Na základě získaných informací je sestaven kompletní marketingový mix organizace. Poté jsou na danou organizaci aplikovány vybrané „výzkumné a analytické nástroje“ (dotazníkové šetření, hloubkové rozhovory, SWOT analýza) a na jejich základě formulovány vlastní návrhy na změnu současného marketingového mixu Divadla Husa na provázku.