Monografie Kreativní projektový management je ucelenou publikací, která vznikla jako jeden z výstupů interního grantu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně „Plánování a řízení projektů v kulturních a kreativních průmyslech“. Monografie vychází z  popisu zázemí kulturních a kreativních průmyslů a používá výsledky výzkumu, který probíhal na projektech, patřících do oblasti kultury. Výsledky výzkumu jsou do monografie zapracovány v rámci návrhu systémově dynamického modelu pro projektový management, přičemž systémová dynamika je hlavní výzkumnou metodou autorky.