Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (dále jen Koncepce MSP 2014+) představuje zásadní strategický dokument, který vymezuje 50 konkrétních opatření, jejichž cílem je efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů (MSP) jako významné součásti národní ekonomiky. Cílem Koncepce MSP 2014+ je tedy stanovení prioritních oblastí podpory pro programovací období 2014–2020, jejichž opatření budou financovaná ze strukturálních fondů EU (zejména z Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu) a dále bude využito také národních prostředků (včetně prostředků, které přejdou ve finančních nástrojích po jejich revolvování do národního režimu správy). Navržené oblasti podpory jsou výsledkem cíleného výběru priorit, s nimiž je fungování MSP v nadcházejícím období spojováno. Součástí Koncepce MSP 2014+ je i rámcové vymezení podporovaných sektorů a nástrojů pro naplňování jednotlivých priorit. Koncepce MSP 2014+ reflektuje zásadní evropské i národní dokumenty. Mezi hlavní nosné principy Koncepce MSP 2014+ patří zejména tematická koncentrace (určeny 4 strategické priority) a návaznost na evropské a národní strategické dokumenty.