Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy vznikala v průběhu let 2005 –2006, její aktualizaci schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 10/30 dne 25.10.2007. Dokument obsahuje teoretická východiska a analýzu situace, dlouhodobé zásady a střednědobou koncepci kulturní politiky, grantový a dotační systém.

Dokument zpracoval Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a OKP MHMP.