Diplomová práce se zabývá ekonomickou argumentací obhajující financování kultury z veřejných rozpočtů. Ve snaze zachytit diskuzi o financování kultury státem v její celistvosti byla využita široká škála textů od akademických monografií a odborných článků přes koncepce a studie po denní tisk. Na základě opakujících se témat byla argumentace roztříděna do kategorií, v nichž byly jednotlivé soubory tvrzení zasazeny do kontextu a konfrontovány s kritikou. První část se stručně věnuje neekonomickým argumentům, část druhá pak detailněji zkoumá jednotlivé linie ekonomické argumentace. Nejvíce prostoru je věnováno tvrzením vycházejícím z předpokladu selhání trhu v oblasti kultury (veřejné statky, pozitivní externality), argumentům založeným na studiích ekonomického dopadu kultury a argumentům zdůrazňujícím propojenost kultury s kreativními průmysly. Cílem práce je tedy nabídnout utříděný a komplexní pohled na debatu o roli státu v poskytování kultury s důrazem na důslednou kontextualizaci jednotlivých proudů diskuze.