Práce se zabývá vztahem kultury a cestovního ruchu a kvantifikací ekonomických a sociálních (resp. socio-ekonomických) dopadů kulturního cestovního ruchu v České republice. V první části mapuje úspěšné kulturní projekty v Čechách i zahraničí, které prostřednictvím cestovního ruchu přinášejí do destinace ekonomické prostředky a vytvářejí nová pracovní místa. Autorka charakterizuje tyto pozitivní ekonomické a sociální dopady a přínosy na rozvoj regionu a analyzuje existující studie socio-ekonomických dopadů, běžně zpracovávané především v zahraničí pro kulturní organizace a atraktivity. Přestože v České republice dosud nejsou tyto studie příliš rozšířené, představují užitečný dokument nejen pro organizaci samotnou, ale také pro poskytovatele dotací a sponzorských příspěvků či zástupce agentur a samospráv rozhodujících o koncepcích kultury a cestovního ruchu. V práci jsou uvedeny základní používané metodiky studií ekonomických dopadů a dále rozpracována nejpřesnější a zároveň nejnáročnější metoda výpočtu dopadů, input-output analýza. Pomocí této metody autorka navrhuje komplexní model pro výpočet ekonomických a socio-ekonomických dopadů a přínosů. Model využívá statistických dat národních účtů ČR a je určený pro české kulturní organizace lákající návštěvníky. Po dosazení finančních dat organizace samotné a výdajů návštěvníků organizace lze pomocí modelu jednoduše zjistit dopady organizace na zvýšení produkce, hrubé přidané hodnoty, zaměstnanosti a příjmů pracovníků v celé České republice. Práce navazuje na mnohé zahraniční poznatky, které se snaží aplikovat v tuzemských podmínkách a za použití tuzemských dat.