Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

Pod vedením MMR byla Dohoda o partnerství připravována v rámci širokého partnerství, které zahrnovalo zástupce Evropské komise, ostatních resortů, regionálních i místních samospráv, zaměstnavatelských i zaměstnaneckých svazů, neziskového sektoru, akademické sféry a mnohé další. Dohoda o partnerství je tedy dokument založený na široké shodě všech zainteresovaných aktérů v ČR. Právě na tento aspekt kladlo MMR během celé doby přípravy maximální důraz. Cílem MMR bylo zpracování klíčového strategického dokumentu v takové podobě, s kterou se budou identifikovat všichni zapojení partneři v ČR. Jen takovýto dokument může být kvalitním základním stavebním kamenem pro úspěšné čerpání finančních prostředků z ESI fondů v programovém období 2014–2020.