Rostoucí význam kreativních průmyslů se logicky odráží do profesionálního zájmu ve sféře lokálního a regionálního rozvoje. Blízká pozornost je věnována otázkám organizace prostoru kreativních průmyslů i možnostem stimulace ve vztahu k posilování kompetitivních pozic jednotlivých oblastí. Méně pozornosti je často věnováno roli a prostorové organizaci kreativních průmyslů v různých geografických podmínkách, jako třeba ve starých industriálních či rurálních oblastech. Staré industriály reprezentují specifický typ problémových regionů a budí otázky, jak mohou kreativní průmysly přispět k regeneraci takovýchto míst. V hlavním zájmu článku jsou faktory a procesy ovlivňující organizaci prostoru, respektive koncentraci kreativních průmyslů v kontextu moravskoslezského regionu, nahlíženého jako starou industriální oblast. Moravskoslezsko je klasickým, starým, industriálním regionem okrajového charakteru, a to hlavně ve vztahu k západním trhům. Tradiční sektory patří mezi ty nejzasaženější v lokalitě, což může v budoucnu zvýšit poptávku po jiných, nových, například kreativních průmyslech. Dále se pozornost upíná jak k interním, strukturním kvalitám kreativních průmyslů ze srovnávací perspektivy, tak k vysvětlení evoluce tohoto sektoru ve vybraném regionu. Cílem není nabídnout podrobnou analýzu, ale spíše pokus artikulovat původní principy a nastínit možné trendy ve výzkumu v podmínkách České republiky.