Vyhledejte si grantovou podporu pro Váš projekt, rezidenční pobyt či stipendium; naše databáze zahrnuje subjekty působící v České republice, ve výběrové podobě i relevantní subjekty zahraniční.

Pokud chcete přidat vlastní záznam nebo máte tip, napište nám na .

Filtry
Obor
Typ
Kraj
Zdroj
Nalezené položky

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů).

V rámci programu realizuje konsoricum také dva vlastní projekty. Záměrem těchto projektů konsorcia je zapojit mladé lidi do veřejného dění, posíit neziskové organizace a jejich schopnosti na poli advokační práce.

Nadace svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obory. Činnost mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a vydávání publikací.

Kontakt http://agosto-foundation.org/,

ART-IN-RES je online portál, provozovaný Novou sítí, který zprostředkovává informace o možnostech rezidenčních pobytů v oblasti performing arts, slouží:

  • umělcům hledajícím rezidenční pobyt,
  • rezidenčním prostorům ke zveřejňování aktuální open callů,
  • jako vstupní brána pro zahraniční umělce a profesionály z oboru, kteří hledají základní informace o uměleckém provozu v ČR.

Bohemian Heritage Fund je nadačním fondem, který vznikl v Praze v červnu 2009 a jehož účelem je ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky; podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění; projekty pro výchovu a orientaci mládeže.

Cílem fondu je shromažďovat příspěvky, zejména od soukromých dárců, za účelem podpory projektů v následujících oblastech: v oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví České republiky, v oblasti podpory prestižních uměleckých projektů, které mají za úkol zviditelnit Českou republiku v zahraničí a podpořit image Prahy a dalších významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Zvláštní důraz chce nadační fond věnovat i otázce vzdělávání mladých lidí, zejména s důrazem na jejich orientaci v mezinárodním prostředí a jejich přípravu na významné manažerské či jiné funkce, a to nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních institucích.

Např. ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto vyhlašuje grantovou výzvu Nové vize pro kulturu, jejímž cílem je dát vzniknout novým a zajímavým kulturním projektům, ideálně takovým, které najdou nové možnosti a umělecké formy.

Bohemian Heritage Fund je oficiálním členem mezinárodní platformy FEDORA, financované programem EU Kreativní Evropa a sdružující podporovatele opery a baletu.

Kontakt http://www.bohemianheritage.cz/,

Cabin Studio je nově vznikající rezidenční centrum pod patronací divadla Studio Hrdinů. Cabin vzniká v budově bývalé hájenky v Pěčicích u Mladé Boleslavi jako prostor pro koncentrovanou práci na projektech z oblasti tanečního, pohybového, výtvarného a literárního umění ve všech fázích vzniku nových děl.

Rezidenti mají k dispozici sál o rozměrech 6,5 x 8 m se základním technickým vybavením, ubytování pro tým šesti osob a možnost zajištění stravování.

Cabin nabízí rezidence v oblastech:

TANEC A FYZICKÉ DIVADLO – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

LITERATURA – až 4 rezidence do 6 týdnů, v závěru/průběhu rezidence možnost výstupu/reflexe – veřejné čtení/diskuse …

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – až 5 rezidencí pro plenérové realizace a počítačové animace v délce až do 3 týdnů.

HUDBA – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

MANAŽERSKÁ REZIDENCE – až 4 rezidence do 5 dnů pro manažerské týmy z oblasti nezávislé kulturní scény.

SPECIÁLNÍ “SMETANOVSKÁ” HUDEBNÍ REZIDENCE – až 4 rezidence až do 3 týdnů. V závěru rezidence veřejný výstup.

Kontakt https://studiohrdinu.cz/cs/rezidence/,

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální mezivládní fórum založené v roce 1989 po pádu berlínské zdi. Shromažďuje 17 členských států ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Mj. uděluje finanční podporu kulturním projektům v rámci Aktivit spolupráce (Cooperation Activities, CEI Cooperation Fund).

Kontakt http://www.ceinet.org,

Centrum Amudarja poskytuje mezinárodní rezidence s ateliérovým programem.

Kontakt www.amudarja.cz,

SE.S.TA umožňuje tanečním umělcům profesní rozvoj v mezinárodním kontextu a veřejnosti otevírá možnosti k porozumění současnému tanci.

Kontakt www.se-s-ta.cz,

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Uděluje stipendia/rezidenční pobyty českým (i zahraničním) autorům, bohemistům a překladatelům. Provozuje webovou stránku CzechLit. Funguje od roku 2017.

Kontakt http://www.czechlit.cz/,

Posláním Česko-německého fondu budoucnosti je všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu se svými stanovami fond za tímto účelem poskytuje finanční podporu partnerským projektům z obou zemí, a to v následujících oblastech: Kultura, Mládež a školy, Publikace, Dialog a odborná spolupráce, Renovace památek, Sociální projekty a podpora menšin, Partnerství obcí a zájmových sdružení, Stipendia. V podporovaných aktivitách je důraz kladen na rozvoj společné česko-německé spolupráce. Žádost o podporu je možno podat čtyřikrát ročně, a to ke konci každého čtvrtletí.

Kontakt www.fondbudoucnosti.cz,

Posláním Česko-polského fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

Kontakt https://www.mzv.cz/cesko-polske_forum,

Cirqueon, z. ú., je zastřešující organizace pro podporu a rozvoj současného cirkusu v České republice. Hlavní náplní asociace je poskytování informací o domácím i evropském dění na poli současného cirkusu, podpora projektů nové cirkusové vlny vznikající v České republice a rozvoj cirusových dovedností mládež – Cirqueon podporuje uměleckou tvorbu, vzdělává, informuje a propojuje.

Kontakt www.cirqueon.cz,

Program podporuje různorodé dobročinné projekty, které mají jedno společné. Zlepšují kvalitu života v Česku a přináší radost lidem.

V každém z 15 regionů České republiky rozdělíme 150 000 Kč – celkem tak darujeme lokálním projektům 2 250 000 Kč. Projekty však získají ještě více financí, k sumě od ČSOB budou připočteny dary od široké veřejnosti. Nejúspěšnější projekt v regionu získá od ČSOB 50 000 Kč, další projekty při splnění podmínek uvedených v pravidlech odměníme 40 000, 35 000 a 25 000 Kč.

Kontakt https://csobpomaharegionum.csob.cz/,

Smyslem činnosti Czech National Trust, o. p. s., (CNT) je záchrana kulturního a přírodního dědictví pro příští generace prostřednictvím péče o objekty ve vlastním nebo svěřeném majetku, spolupráce s vlastníky, dobrovolníky, neziskovými a státními organizacemi. CNT přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek.

Prostřednictvím dárcovského programu se společnost ČEPS aktivně hlásí ke svému dílu odpovědnosti za podobu prostředí, v němž působí. Hlavními oblastmi podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a školství, věda a péče o mládež. Společnost chce být těmi, kteří především dětem otevírají dveře do těchto oblastí.

V oblasti kultury se jedná o podporu významných projektů na ochranu kulturních a architektonických památek a dalších doporučených Ministerstvem kultury ČR.

Kontakt https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program,

DEAI Setkání je spolek, jehož cílem činnosti je: zajistit pro členy i osoby mimo sdružení kulturní aktivity různých uměleckých oborů a mezioborová setkávání umělecké i širší veřejnosti; organizovat a zajišťovat umělecké rezidenční pobyty; pořádat výstavy, workshopy, kurzy, divadelní, hudební a multimediální představení; zajistit a udržovat zařízení, která sdružení za účelem naplnění svých cílů vlastní nebo užívá. Cílovou skupinou, pro kterou je činnost sdružení určena, jsou umělci různých oborů, aktivní lidé s kulturními zájmy, zvláště mladší i seniorské věkové kategorie. 

Kontakt deai.cz,

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí, DBU) byla založena z iniciativy spolkového ministra financí Theo Waigla v roce 1990 s cílem podporovat inovativní projekty v ochraně životního prostředí. Jedno z dotačních témat nadace je rovněž zachování a zajištění kulturních památek (cenných na národní úrovni) před škodlivými vlivy životního prostředí.

Dotaci na podporu projektů profesionálního výtvarného umění vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Tematické okruhy podporovaných aktivit: výstavní projekty; podpora umělců, teoretiků a kurátorů do 35 let; podpora celoroční výstavní činnosti; podpora subjektů působících v oblasti vizuálních umění; odborné periodické a neperiodické publikace v tištěné či elektronické podobě; interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění a architektuře. Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Uzávěrka žádostí je obvykle na konci září.

Kontakt www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2018-vyhlaseni-1695.html,

Dlouhodobým cílem E-MOC-E  z. s. je propojování umělců s diváky, zájemci o umění, osobnostmi české kultury a prestižními galeriemi, divadly a hudebními kluby.

Cílem je především propagace umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové galerii www.e-moc-e.cz jsou každý rok vystavováni přihlášení autoři, pro které hlasuje veřejnost a odborná porota profesionálních umělců, galeristů a tváří projektu. Vítězové mohou v září vystavit svá díla v kamenných galeriích nebo se prezentovat na večerech autorského čtení poezie a hudebních koncertech.

E-MOC-E se také zaměřuje na produkci a rozvoj autorského divadla, které především propojuje různé žánry – činohru s tancem a hudbou.

Projekt funguje již od roku 2006. Od té doby prošlo naší internetovou galerií přes 500 umělců a zorganizovali jsme více než 50 výstav, koncertů, večerů autorské poezie a divadla.

Kategorie podporovaných umělců:

  • Malba + grafika
  • Fotografie
  • Hudba
  • Poezie
  • Tanec
Kontakt https://www.e-moc-e.cz/,

Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum výstavy klasického a současného umění 20. století. V části muzejního komplexu se nachází ateliéry pro studijní a pracovní pobyty mladých umělců z východní i západní Evropy.

Kontakt www.schieleartcentrum.cz,

Eurimages je kulturní fond Rady Evropy zaměřený na finanční podporu koprodukce evropských filmů. Podporuje nezávislou filmovou tvorbu tím, že poskytuje finanční podporu hraným, animovaným a dokumentárním filmům. Přispívá ke spolupráci mezi filmovými profesionály z různých zemí.

Kontakt www.coe.int/T/DG4/Eurimages/Default_en.asp,

Evropská kulturní nadace (ECF) podporuje pocit evropanství prostřednictvím rozvoje a podpory kulturních iniciativ, které umožňují sdílet, prožívat a představovat si Evropu. ECF nabízí celou řadu grantových a výměnných programů.

Kontakt https://culturalfoundation.eu/,

Filmová nadace je zřízena za účelem podpory scénáristické přípravy české hrané filmové tvorby. Dále se zabývá hledáním cest k realizaci podpořených scénářů a podporou vzdělávání v oblasti české audiovizuální tvorby. Zakladateli nadace jsou Barrandov Studio a energetická skupina innogy, hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Za účelem podpory tvůrčích osobností v oblasti scenáristické přípravy české audiovizuální tvorby vyhlašuje nadace 1x ročně vždy k 28. únoru každého kalendářního roku uzávěrku pro podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář.

Kontakt www.filmovanadace.cz,

Nadace vypisuje dvakrát ročně výběrové řízení na podporu scénáristické přípravy filmové tvorby a jednou ročně na podporu literární přípravy televizní dramatické tvorby. Na základě žádostí předložených do těchto konkurzů uděluje nadace příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných filmových literárních děl.

Kontakt http://www.filmovanadace.cz,