Vyhledejte si grantovou podporu pro Váš projekt, rezidenční pobyt či stipendium; naše databáze zahrnuje subjekty působící v České republice, ve výběrové podobě i relevantní subjekty zahraniční.

Pokud chcete přidat vlastní záznam nebo máte tip, napište nám na .

Filtry
Obor
Typ
Kraj
Zdroj
Granty
Nalezené položky

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů).

V rámci programu realizuje konsoricum také dva vlastní projekty. Záměrem těchto projektů konsorcia je zapojit mladé lidi do veřejného dění, posíit neziskové organizace a jejich schopnosti na poli advokační práce.

Nadace svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obory. Činnost mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a vydávání publikací.

Kontakt http://agosto-foundation.org/,

Bohemian Heritage Fund je nadačním fondem, který vznikl v Praze v červnu 2009 a jehož účelem je ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky; podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění; projekty pro výchovu a orientaci mládeže.

Cílem fondu je shromažďovat příspěvky, zejména od soukromých dárců, za účelem podpory projektů v následujících oblastech: v oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví České republiky, v oblasti podpory prestižních uměleckých projektů, které mají za úkol zviditelnit Českou republiku v zahraničí a podpořit image Prahy a dalších významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Zvláštní důraz chce nadační fond věnovat i otázce vzdělávání mladých lidí, zejména s důrazem na jejich orientaci v mezinárodním prostředí a jejich přípravu na významné manažerské či jiné funkce, a to nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních institucích.

Např. ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto vyhlašuje grantovou výzvu Nové vize pro kulturu, jejímž cílem je dát vzniknout novým a zajímavým kulturním projektům, ideálně takovým, které najdou nové možnosti a umělecké formy.

Bohemian Heritage Fund je oficiálním členem mezinárodní platformy FEDORA, financované programem EU Kreativní Evropa a sdružující podporovatele opery a baletu.

Kontakt http://www.bohemianheritage.cz/,

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální mezivládní fórum založené v roce 1989 po pádu berlínské zdi. Shromažďuje 17 členských států ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Mj. uděluje finanční podporu kulturním projektům v rámci Aktivit spolupráce (Cooperation Activities, CEI Cooperation Fund).

Kontakt http://www.ceinet.org,

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Uděluje stipendia/rezidenční pobyty českým (i zahraničním) autorům, bohemistům a překladatelům. Provozuje webovou stránku CzechLit. Funguje od ledna 2017.

Kontakt http://www.czechlit.cz/,

Posláním Česko-německého fondu budoucnosti je všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu se svými stanovami fond za tímto účelem poskytuje finanční podporu partnerským projektům z obou zemí, a to v následujících oblastech: Kultura, Mládež a školy, Publikace, Dialog a odborná spolupráce, Renovace památek, Sociální projekty a podpora menšin, Partnerství obcí a zájmových sdružení, Stipendia. V podporovaných aktivitách je důraz kladen na rozvoj společné česko-německé spolupráce. Žádost o podporu je možno podat čtyřikrát ročně, a to ke konci každého čtvrtletí.

Kontakt www.fondbudoucnosti.cz,

Posláním Česko-polského fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

Kontakt https://www.mzv.cz/cesko-polske_forum,

Program podporuje různorodé dobročinné projekty, které mají jedno společné. Zlepšují kvalitu života v Česku a přináší radost lidem.

V každém z 15 regionů České republiky rozdělíme 150 000 Kč – celkem tak darujeme lokálním projektům 2 250 000 Kč. Projekty však získají ještě více financí, k sumě od ČSOB budou připočteny dary od široké veřejnosti. Nejúspěšnější projekt v regionu získá od ČSOB 50 000 Kč, další projekty při splnění podmínek uvedených v pravidlech odměníme 40 000, 35 000 a 25 000 Kč.

Kontakt https://csobpomaharegionum.csob.cz/,