Uzávěrka 31. 3.

Ústav dějin umění AV ČR – podpora postdoktorandů

Publikováno 9. 3. 2020

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.

Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni „postdoktorand“, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské, pracovní neschopnost delší než 90 dní, povinná vojenská služba, doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby). Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních či pedagogických schopností
  • seznam publikovaných prací
  • název a rámcový pracovní program projektu, na kterém bude kandidát pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let)
  • motivační dopis

Uvedené podklady předložte nebo zašlete do 31. března 2020 na adresu:

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Husova 4, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail .

Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení ÚDU AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok nejvýše však na dva roky s platností od 1. 7. 2020.