Uzávěrka 31. 3.

Ústav dějin umění AV ČR – podpora postdoktorandů – výzva v r. 2023

Publikováno 17. 2. 2023

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů/ek.

Kandidátem/kou může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník/ice odpovídající kvalifikačnímu stupni „postdoktorand/ka“, a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu (ke dni 30. dubna 2023).

Do této doby se nezapočítává doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené, pracovní neschopnost delší než 90 dní, či doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis
  • odborný životopis kandidáta/ky a doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikovaných prací
  • název a popis projektu, na němž bude uchazeč/ka pracovat, včetně harmonogramu řešení a specifikace publikačních či jiných výstupů; projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let; hodnocen bude soulad projektu s vědeckým profilem pracoviště a jeho střednědobou koncepcí činnosti

Podklady zašlete do 31. března 2023 na adresu Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Husova 4, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail .

Kandidáti/ky, kteří uspějí v prvním kole výběrového řízení v rámci ÚDU AV ČR, v. v. i., postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok, nejvýše na dva roky s platností od 1. července 2023.

Finanční podpora má formu mzdových prostředků, nepokrývá cestovní náklady či náklady na služby.