Uzávěrka 12. 9.

Ústav dějin umění AV ČR – podpora postdoktorandů na r. 2023

Publikováno 1. 8. 2022

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.

Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni „postdoktorand“, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu (ke dni ukončení výběrového řízení, tedy 31. října 2022).

Do této doby se nezapočítává doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené, pracovní neschopnost delší než 90 dní, či doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě čtyři roky.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis
  • odborný životopis kandidáta a doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikovaných prací
  • název a popis projektu, na němž bude uchazeč pracovat, včetně harmonogramu řešení a specifikace publikačních či jiných výstupů; projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let; projekt by měl reflektovat vědecký profil pracoviště a jeho střednědobou koncepci činnosti

Uvedené podklady zašlete do 12. září 2022 na adresu Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Husova 4, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail .

Kandidáti, kteří uspějí v prvním kole výběrového řízení v rámci ÚDU AV ČR, v. v. i., postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok nejvýše však na dva roky s platností od 1. ledna 2023. Finanční podpora má charakter mzdových prostředků, nepokrývá cestovní náklady či náklady na služby.