Uzávěrka 8. 7.

Národní plán obnovy – výzvy Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace a Podpora projektů kreativního učení

Publikováno 8. 6. 2022

Obě výzvy jsou realizovány pod komponentou 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru: iniciativa status umělce.

NPO: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace (Výzva č. 2/2022)

Cilem výzvy je podpořit výzkumnou, rešeršní, analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů Ministerstva kultury. Podpořeny budou zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace.

Popis podporovaných aktivit: sběr kvantitativních i kvalitativních dat, vyhodnocení a analýza datových souborů, případové a srovnávací studie, rešerše, mapování potřeb, aktualizace již publikovaných dokumentů.

Program je určen pro právnické osoby, sídlící na území ČR, s výjimkou státních příspěvkových organizací. O dotaci na výzkumné projekty mohou žádat profesní asociace, oborové platformy, kulturní a výzkumné organizace, vysoké školy a další.

Seminář pro žadatele o dotaci se uskuteční 13. 6. 2022 od 10.00 do 12.00 v prostorách Ministerstva kultury (Nostický palác, zasedací místnost č. 12, Maltézské nám. 1, Praha 1).

Termín uzávěrky je 8. 7. 2022.

Podrobnosti

NPO: Podpora projektů kreativního učení (Výzva č. 3/2022)

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a dalších profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě Kreativní učení je 250 osob pro rok 2022 a 400 osob pro rok 2023.

O dotaci mohou žádat právnické osoby s výjimkou státních příspěvkových organizací, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby.

Seminář pro žadatele o dotaci se uskuteční dne 15. 6. 2022 od 14.00 online.

Termín uzávěrky je 11. 7. 2022 v 15.00.

Podrobnosti

Ministerstvo kultury pořádá 23. 6. 2022 od 14 hod. k (připravovaným) dotačním výzvám veřejnou konzultaci. Prezentovány budou dotační výzvy z Národního plánu obnovy –⁠ iniciativa Status umělce, Kreativní vouchery a stálé výzvy MK týkající se podpory mezinárodních akcí, živého umění a KKO.

Videozáznam konzultace

Prezentace