Uzávěrka 7. 6.

Národní plán obnovy – Status umělce – Výzva MK ČR č. 1/2022, Mobilita I

Publikováno 10. 5. 2022

Výzva Mobilita I je určena státním příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury ČR.

Cílem dotačního programu je podpora projektů se zahraničním přesahem v roce 2022, které budou zacíleny na podporu mobility a rozvoje dovedností profesionálních umělců a odborných umělecko-technických pracovníků. Podpora internacionalizace spadá pod iniciativu Status umělce v rámci Národního plánu obnovy (NPO), který je financován skrze Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241).

Podpořeny budou aktivity (realizace i přípravné fáze akcí vč. navazujících aktivit) odehrávající se v zahraničí (tematický okruh 1, 2, 5) nebo v České republice (tematický okruh 2, 3, 4). Veškeré aktivity či přípravné práce, které budou součástí podpořených žádostí, musí být vyúčtovány k  31. 12. 2022. Pokud žadatel uspěje v tematickém okruhu 2 nebo 4, budou mu v následujícím roce u žádosti na další fázi v rámci širšího konceptu automaticky přiřčeny body z minulého roku, které předpokládají podporu pro realizaci.

SPO budou moci žádat o podporu na vzdělávací, prezentační a síťovací aktivity profesionálů z kulturních a kreativních odvětví působících na území ČR/EU směrem k rozvíjení zahraniční spolupráce, výměny informací a rozvoje dovedností dle schválené Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví a Státní kulturní politiky.

Podrobnosti

Ministerstvo kultury pořádá 23. 6. 2022 od 14 hod. k (připravovaným) dotačním výzvám veřejnou konzultaci.

Videozáznam konzultace

Prezentace