Uzávěrka 16. 9.

MK ČR – Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů – výzva na r. 2023

Publikováno 28. 7. 2022

Výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity v oblasti podpory kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů v roce 2023.

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

V tomto programu jsou podporovány zejména projekty s regionálním nebo národním dopadem, kulturní aktivity zaměřené především na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020, zvláště jde o následující aktivity:

  • využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,
  • arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
  • prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,
  • tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),
  • činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,
  • umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
  • zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase,
  • kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,
  • usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),
  • odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

Podrobnosti