Uzávěrka 15. 6.

Ministerstvo kultury – podpora zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

Publikováno 15. 5. 2020

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou výzvy k podání žádosti ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.

Výzva vychází z Usnesení vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury.

Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií.

Cíl výzvy: vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v  sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu,  hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem.

Primární cíl: podpořit tvůrce a zpřístupnění jejich tvorby on-line.

Další cíle: podpořit alternativní plnění veřejné kulturní služby a větší dostupnost těchto služeb veřejnosti, podpořit tvůrčí činnost a umělecké aktivity v on-line prostředí, umožnit inovativní pojetí nové tvorby i využití archivních záznamů a rozvoj multimediálních platforem pro systematickou a koncepční práci s publikem.

Oprávněné aktivity

  • tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály, výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)
  • zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav apod. formou vhodnou pro on-line prezentace (např. úprava programu (střih, dramaturgie), doplnění o kontext, titulky, komentáře tvůrců a dalších realizátorů apod.)
  • aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého obsahu

V případě zpřístupnění nové a již existující tvorby online budou upřednostněny projekty, které se zaměří na vytvoření inovativních a kreativních on-line formátů a obsahů zaměřených na práci s publikem (interaktivita, edukace, sdílení a zapojení publika do tvůrčího procesu, apod.).

Dále mohou být jako doprovodné podpořeny v rámci projektů rovněž:

  • aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrcůtýkajících se prezentace umění v online prostředí prostřednictvím např. vzdělávacích kurzů, workshopů apod.)

Termín uzávěrky je 15. 6. 2020 (datum doručení žádosti).

Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí naleznete zde.

Výzvu vydává Ministerstvo kultury (MK) ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU).