Uzávěrka 7. 11.

Připomínáme uzávěrku Ministerstva kultury (NPO)- výzvy na podporu individuálních tvůrčích a studijních projektů

Publikováno 4. 11. 2022

Výzva je určena na podporu projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů (fyzických osob).

Zaměření výzvy bylo definováno v kontextu podmínek tzv. stipendijního programu, který MK realizuje od roku 2008 na základě zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Nová výzva výrazně rozšiřuje okruh potenciálních příjemců podpory a zaměřuje se primárně na umělecké obory s nejvyšší dlouhodobou poptávkou po dotačních programech určených pro jednotlivce, otevírá také možnost podpory studijních projektů pro osoby starší 35 let.

Tvůrčí projekty v oblasti literatury

Podpora tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla/překlad literárního díla do českého jazyka je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Literárním dílem se pro účely této výzvy rozumí dílo z oblasti poezie, prózy, esejistiky, dramatu, literatury pro děti a mládež, komiks (a to jak jeho literární, tak výtvarná část) i non-fikce. Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu projektů v délce od 3 do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100 000 Kč.

Poskytnutá podpora by měla napomoci k vytvoření původního díla české literatury, nebo k překladu cizojazyčného literárního díla do českého jazyka, čímž přispěje k propojení národního a mezinárodního literárně-kulturního kontextu i k mobilitě autorů a překladatelů (účast na knižních veletrzích, literárních festivalech ad. literárních akcích doma i v zahraničí).

Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění

Podpora tvůrčích projektů v oblasti současného vizuálního umění – vytvoření uměleckého díla, je určena pouze žadatelům, kterým již bylo 2× poskytnuto stipendium v Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury.

Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu projektů v délce od 5 do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 200 000 Kč.

Studijní projekty

Podpora studijních pobytů, projektů celoživotního vzdělávání je určena autorům, umělcům, výkonným umělcům a odborným pracovníkům, působícím v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, výtvarného umění, uměleckých řemesel a herního vývojářství. Dalším cílem je umožnit studijní pobyt také neprofesionálům, kteří mají zájem o studium ve výše uvedených oblastech.

Tato výzva je zaměřená na věkovou kategorii osob nad 35 let (k podpoře osob do 35 let slouží každoročně vyhlašovaný Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Žadatelé mohou žádat o podporu projektů v délce od 2 týdnů do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100 000 Kč.

Účelem výběrového dotačního řízení studijní pobyty – celoživotní vzdělávání je poskytnutí dotací na individuální vzdělávací program formou studijních pobytů v podobě nabytí komplexních znalostí a vědomostí, popřípadě jejich prohloubení ve výše uvedených uměleckých oblastech, a to nejen v tuzemském, ale také mezinárodním rozsahu (tj. rozvinutí kompetencí a posílení mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností). Účelem Programu je rovněž zpřístupnění kultury pomocí studijních pobytů osobám, které se dlouhodobě nepohybují v oblasti umění a které mají zájem se v těchto oblastech vzdělávat uvedenou formou.

Podrobnosti