Uzávěrka 18. 10.

MČ Praha 6 – dotační program Šestka kulturní I. – výzva na rok 2022

Publikováno 16. 9. 2021

MČ Praha 6 si ve své koncepci rozvoje kultury na roky 2021 až 2030 stanovila řadu priorit a cílů, kterým se chce věnovat a které bude aktivně podporovat.

Jedním z hlavních nástrojů, které bude MČ Praha 6 využívat pro rozvoj kultury a kulturně-komunitních aktivit na svém území, je dotační program Šestka kulturní I. – 2022.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Šestka kulturní I. – 2022 v tématech:

a) Provoz kulturních zařízení na území MČ Praha 6 – Jednoleté dotace pro období leden – prosinec 2022 a víceleté dotace od ledna 2022 do konce roku 2026.
b) Kulturní akce a projekty na území MČ Praha 6 – Jednoleté dotace pro období leden–srpen 2022 a víceleté dotace od ledna 2022 do konce roku 2024.

Oblastmi zájmu dotačního programu jsou mimo jiné:

  • provoz kulturních zařízení a kulturně-komunitních center (divadel, galerií, kin, hudebních klubů, kulturních center apod.),
  • divadelní, hudební, taneční a literární projekty
  • podpora vzniku audiovizuálních projektů a děl,
  • projekty z oblasti uměleckého vzdělávání,
  • ostatní mezioborové a víceoborové projekty.

    Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 6 na podporu dotačního programu Šestka kulturní I. – 2022 činí 4 000 000 Kč.

Výše dotace bude stanovena na základě splnění požadovaných kritérií. Částku doporučenou Kulturní komisí RMČ posoudí Rada a schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 6.

Více na https://www.praha6.cz/granty/.