Uzávěrka 21. 2.

Kreativní Evropa – podpora oběhu evropských literárních děl v r. 2023

Publikováno 21. 11. 2022

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl (CREA-CULT-2023-LIT).

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Témata a priority

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
 • podpoře překladů a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
 • oslovení nového publika v rámci Evropy i mimo ni,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Činnosti, které lze financovat

Kromě překladatelských, propagačních a distribučních činností (dovozní strategie) mohou návrhy zahrnovat také „vývozní“ aktivity mezi jednotlivými subjekty (business-to-business, B2B), které pomohou podpořit prodej překladatelských práv v Evropě i mimo ni.

Navrhované činnosti musí být seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Očekávaný dopad

Výzva podpoří přibližně 40 projektů realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • distribuční strategii zajišťující široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozšíření a obnově publika,
 • projekt podpoří spolupráci mezi autory, překladateli, nakladateli, distributory, knihkupci, knihovnami, festivaly, literárními akcemi ad.,
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivé odměny,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy Kreativní Evropy (digitalní agenda) a prioritami Kreativní Evropy Kultury pro rok 2023 (inkluze a diverzita, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí; část 1. Background v rámci aktuální výzvy) – v tomto ohledu by projekty měly:

– usnadnit přístup k evropskému kulturnímu obsahu všem skupinám obyvatel a typům publika, zejména profesionálům a dalším účastníkům se znevýhodněním (menší příležitosti související se zdravotním postižením či zdravotními problémy, ekonomické, sociální nebo zeměpisné překážky či kulturní rozdíly). Pozornost bude věnována zejména podpoře rovnosti žen a mužů, zejména ve smyslu hnací síly tvořivosti, hospodářského růstu a inovací; projekty musí usilovat o podporu rovnosti žen a mužů a obecně podporovat nediskriminaci. Všechny činnosti financované v rámci programu musí zahrnovat perspektivu rovnosti žen a mužů a přispívat k jejich rovnému postavení tak, aby naplňovali svůj plný potenciál a požívali stejných práv.

– přispívat k evropské Zelené dohodě, zejména tím, že budou vybízet ty, kteří ji realizují, k zavádění ekologicky udržitelnějších postupů, a tím přispívat k dosažení celkového cíle 30% podílu na výdajích rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Kultura může hrát důležitou roli v „ekologickém přechodu“ prostřednictvím zvyšování povědomí, vzdělávání, komunikace a sdílení znalostí a osvědčených postupů a má potenciál pro rozvoj inovativních způsobů řešení environmentálních výzev a minimalizovat dopady na životní prostředí (např. udržitelná mobilita nebo úspory energie).

Zvláštní pozornost při přípravě žádostí si zaslouží zpráva Translators on the Cover, kterou vypracovala pracovní skupina Translation and Multilingualism složená z evropských odborníků v rámci tzv. otevřené metody koordinace (OMC).

Vzhledem k výjimečné situaci v Evropě budou podporovány projekty, jejichž cílem je poskytnout ukrajinským uprchlíkům a vysídleným osobám evropské nebo ukrajinské knihy v ukrajinském jazyce. V tomto ohledu budou způsobilé k podpoře tisk, distribuce a propagace evropských nebo ukrajinských beletristických děl v ukrajinštině. (Poznámka: Projekty by měly i nadále splňovat obecné podmínky způsobilosti a obsahovat alespoň pět překladů.)

Kategorie projektů

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 až max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Datum uzávěrky je 21. února 2023 v 17 hod. (bruselského času). Výsledky budou oznámeny v červnu/červenci 2023.

Podrobnosti