Uzávěrka 31. 5.

Kreativní Evropa – podpora oběhu evropských literárních děl v r. 2022

Publikováno 1. 3. 2022

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl (CREA-CULT-2022-LIT).

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Témata a priority

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
 • podpoře překladů a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
 • oslovení nového publika,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Činnosti, které lze financovat

Kromě překladatelských, propagačních a distribučních činností (dovozní strategie) mohou návrhy zahrnovat také „vývozní“ aktivity mezi jednotlivými subjekty (business-to-business, B2B), které pomohou podpořit prodej překladatelských práv v Evropě i mimo ni.

Navrhované činnosti musí být seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Očekávaný dopad

Výzva podpoří přibližně 40 projektů realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • distribuční strategii zajišťující široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozšíření a obnově publika,
 • projekt podpoří spolupráci mezi autory, překladateli, nakladateli, distributory, knihkupci, knihovnami, festivaly a literárními akcemi,
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivé odměny,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy (inkluze, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí ad.).

V této souvislosti si zvláštní pozornost zaslouží zpráva Translators on the Cover, kterou vypracovala pracovní skupina Translation and Multilingualism složená z evropských odborníků v rámci tzv. otevřené metody koordinace (OMC).

Kromě toho bude pozornost věnována projektům, které se zabývají novými prioritami, jak je uvedeno ve výzvě (část Background). Zvláštní pozornost bude věnována projektům, které se budou vztahovat k Evropskému roku mládeže 2022, tj. projektům, které aktivně zahrnují a zapojují mladé lidi, od tvorby až po čtení, propagaci a distribuci, jako konečné uživatele a/nebo aktéry.

Kategorie projektů

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 až max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Termín uzávěrky je 31. května 2022 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v září 2022. 

Podrobnosti

V souvislosti s výzvou připravila česká Kancelář Kreativní Evropy kulatý stůl (11. 4. 2022).