Informace Oddělení umění MK ČR k aktuální situaci

Publikováno 2. 4. 2020

V reakci na četné dotazy ve věci vydávání rozhodnutí o dotaci a podmínek použití dotace sdělujeme následující:

  • V případě akcí rušených v souvislosti s opatřeními nouzového stavu akceptujeme částečnou úhradu prokazatelně vynaložených nákladů vyplývajících ze smluvních podmínek a ze závazků vzniklých před plánovaným termínem konání akce. Tyto náklady budou individuálně posouzeny, včetně krácení původně schválené výše dotace. Pro tento účel je nezbytné bez zbytečného odkladu Ministerstvo kultury informovat a předložitsoupis vynaložených nákladů a slovní popis konkrétní situace. Dotaci nebude možné použít na úhradu nákladů, které budou kompenzovány jiným způsobem (ve smyslu dalších podpůrných opatření státu).
  • V případě akcí, jejichž termín realizace se mění na jiný termín roku 2020, budou rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena na základě oznámení o změně. V případě, že bude projekt realizován v omezeném rozsahu či v jiném formátu prezentace, si vyhrazujeme právo individuálního posouzení.
  • Podmínky pro vyúčtování budou jako každoročně uvedeny ve formuláři vyúčtování umístěném na stránkách Ministerstva kultury (nejdříve v červnu 2020). Při čerpání dotace nadále platí povinnost hospodárnosti a prokazatelné souvislosti nákladů s předmětem realizace projektu (účelem, na který byla dotace poskytnuta). 
  • Je třeba počítat s tím, že některé situace bude nutno s ohledem na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, řešit vrácením části dotace, v krajním případě vrácením dotace v plné výši.

Aktuální problémy realizátorů dotovaných akcí průběžně monitoruje Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Nicméně od počátku podání žádosti o dotaci trvá informační povinnost realizátora projektu vůči poskytovateli. V otázce uznatelnosti konkrétních nákladových položek bude určující stanovisko Ministerstva kultury ČR při konečném vyúčtování dotace, a následně stanovisko finančního úřadu či jiných orgánů při případné kontrole. Upozorňujeme, že vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a průběžně vznikajícím tzv. záchranným balíčkům dalších resortů (zejména MPSV ČR a MPO ČR), nelze v rámci předběžných konzultací odpovědět na všechny otázky. Věříme, že při zachování vzájemné důvěry a férovém přístupu se nám podaří nelehkou situaci překonat. 

Text byl vytvořen pro webové stránky MK ČR jako předběžná informace pro příjemce dotací z programu Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění, publikován dne 1. 4. 2020.