Uzávěrka 31. 10.

IDU – výzva pro akce prezentující současné výtvarné umění

Publikováno 16. 10. 2019

Žádost mohou podávat pořadatelé akcí, jejichž součástí je prezentace souč. českého výtvarného umění pro zahraniční experty v roce 2020.

Výzva je určena pro:

Pořadatele projektů a akcí, které se konají v ČR a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého výtvarného umění pro zahraniční experty.
Pořadatele projektů a akcí, které se konají v zahraničí a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého výtvarného umění pro zahraniční experty a publikum.

Obecné podmínky:

Pro akce v ČR:
V případě akcí probíhajících v ČR je podpora určena např. na náklady spojené se zajištěním účasti zahraničních expertů (člen jury, kurátor, umělecký ředitel, kritik apod.) na dané akci. Podpora je primárně určena na cestovní náklady, guest servis, překlady podkladů do AJ a podobné aktivity. Podpora není určena na hostování zahraničních umělců v ČR a nemůže mít charakter stáže, workshopu studijního či rezidenčního pobytu.

Pro akce v zahraničí:
V případě akcí v zahraničí je podpora určena na náklady spojené s účastí individuálních zástupců českého výtvarného umění na zahraničních projektech a akcích (umělec, kurátor, kritik, galerista). Podpora je primárně určena na cestovní náklady a překlady podkladů z ČJ, PR a komunikaci. Podpora není určena na výstavy a vznik výtvarných děl českých umělců v zahraničí a nemůže mít charakter stáže, workshopu, studijního či rezidenčního pobytu.

Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí zhruba 10 000–70 000 Kč.
Výběr projektů určených k podpoře provede hodnotící komise složená z interních a externích expertů IDU.
S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny smlouvy o spolupráci, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování.
Podpora bude podpořeným subjektům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.
Vybraný subjekt bude uvádět logo IDU a logo informačního portálu ArtsCzech ve všech oficiálních tištěných i elektronických propagačních materiálech k akci.

Žádost zpracovaná dle výše uvedených podmínek musí být podána online prostřednictvím tohoto formuláře.