Uzávěrka 30. 4.

Grantový program PERPEDES – výzva v roce 2019

Publikováno 28. 3. 2019

Nadační program Perpedes přispívá k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku.

Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

Grantový program spravuje nadace Agosto Foundation, která pro tento účel vyčlenila v roce 2019 částku 700 000 Kč. Granty mohou být poskytnuty právnickým (spolky, sdružení, místní akční skupiny, atp.), nebo fyzickým osobám (jednotlivcům). Výše grantového příspěvku na jeden projekt je stanovena na maximálně 80 000 Kč. Využití grantového příspěvku a časový harmonogram jeho čerpání bude specifikován při osobním setkání podle individuálních potřeb vybraných kandidátů. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na návrh grantové komise.

Nominace budou přijímány průběžně do 30. dubna 2019. Granty bude nadace udělovat podle sjednaného časového harmonogramu s vybraným subjektem s možností čerpat příspěvek do konce roku 2019.

Výběrové řízení je dvoukolové:
posouzení zaslaných příspěvků
osobní pohovor s vybranými kandidáty

Kritéria hodnocení:
působení kandidátů v České republice po dobu minimálně 2 let
spolupráce s místní komunitou
míra aktivit směřujících k autonomii a podpora místních kompetencí v oblasti společenského života
provázanost se současným uměním a využití tvůrčích postupů
zaměření činnosti k aktuálním celospolečenským tématům, jakými jsou: životní prostředí, solidarita, kulturní dědictví, inkluze 
– mezioborovost, vzdělávání
Harmonogram grantové výzvy:

Zveřejnění výzvy k nominacím: 28. 2. 2019
Uzávěrka příjmu nominací: 30. 4. 2019

Výběr a zasedání komise květen a červen 2019
osobní setkání s vybranými kandidáty v místě jejich působení: červenec a srpen 2019
vydání rozhodnutí o podpoře: září 2019
Nominovat může kdokoli. Pokud sami realizujete nebo víte o inspirativní činnosti, která by mohla být vhodná k podpoře a odpovídala uvedeným kritériím, napište nám e-mailem na  se zdůvodněním nominace. Do předmětu zprávy uvádějte NOMINACE PERPEDES 2019. Návrh musí obsahovat popis činnosti navrhovaného subjektu a odůvodnění nominace (maximálně 5 normostran A4), kontaktní údaje na nominova-nou/ného a na Vás. Nadace si vyhrazuje právo odpovídat pouze kandidátům, které doporučí komise.

Pro více informací navštivte https://www.agosto-foundation.org/cs/grant-program/vyzva-k-nominacim-2019