Uzávěrka 20. 3.

Go and See – krátkodobá mobilita – výzva 1. kola v r. 2023

Publikováno 9. 3. 2023

Cílem výzvy IDU je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí. Výzva je otevřena pro akce konané od 1. 1. do 11. 12. 2023.

Výzva je vyhlášena v rámci projektu „Programy IDU na podporu mobility a obchodních misí do zahraničí profesionálů z oblasti KKS“ (NPO – Status umělce – Výzva č. 5/2022 – Mobilita II. – 0215).

Uznatelné obory

Žádosti lze předkládat pouze za níže uvedené obory a interdisciplinární a přesahové projekty s významným podílem jedné z níže uvedených složek:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura
 • kulturní management

Podmínky pro udělení podpory

 • Žadatel může být z programu podpořen v jednom kalendářním roce pouze jedenkrát.
 • Žadatel je v žádosti povinen uvést konkrétní důvody pro výjezd do dané země a jeho následné dopady a musí být aktivní v oblasti českého umění.
 • Žadatel musí být starší 18 let v den podání žádosti a musí mít daňový domicil v ČR.
 • Výjezd více zástupců z jedné organizace na jednu akci podléhá rozpočtovým možnostem programu. Pokud takový případ nastane, je nutné uvést v žádosti o podporu zdůvodnění.
 • Program není určený k financování právnických osob/subjektů.
 • Zahraniční výjezd musí mít své opodstatnění a konkrétní záměr žadatele v dané zemi. Zahraniční výjezd musí mít nekomerční charakter.
 • Zahraniční výjezd nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. v rámci doktorského studia). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
 • Program není určený pro přímé financování vzniku nebo prezentace uměleckého díla (např. na přepravu a nákup materiálu v případě výstav; financování nazkoušení či hostování inscenace apod.). Na podporu výjezdů do zahraničí uměleckých souborů slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.
 • Pokud v cílové destinaci nepanuje politická nestabilita, nevykazuje nefunkční infrastrukturu nebo to neodporuje pravidlům hospodárnosti, doporučuje se příkazníkovi v souladu s principy udržitelné mobility použít pro cesty do 700 km pozemní veřejnou dopravu. Příkazník se zavazuje dbát při realizaci záležitosti veškerých zdravotních, bezpečnostních a dalších doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR a zajistit si na vlastní náklady odpovídající cestovní pojištění.
 • Zahraniční výjezd musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v kalendářním roce 2023. Výjezd musí být realizován nejpozději do 11. 12. 2023.

Podrobnosti