Fondy EHP A NORSKA 2014-2021 v oblasti kultury

Publikováno 20. 6. 2019

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). 

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice 86 projektů záchrany kulturního dědictví za 1,5 miliardy CZK a 30 projektů současného umění za 73 milionů CZK.

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období obdrží pro oblast kultury více než 800 milionů Kč. Prostřednictvím programu Kultura, jehož programovým partnerem je Ministerstvo kultury ČR a Institut umění – Divadelní ústav, bude podpořena revitalizace českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity s důrazem na regionální rozvoj a sociální inkluzi.

V letech 2019–2022 bude vyhlášeno nejméně 6 otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů realizovaných až do dubna 2024.

V oblasti kulturního dědictví bude prostřednictvím větších grantů (max. 1,5 milionu €) podpořena revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho dlouhodobé využití. Vyhlášení této výzvy se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2019. O rok později ve třetím čtvrtletí roku 2020 bude vyhlášena druhá výzva, která se prostřednictvím menších grantů (max. 250 tisíc €) zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu.

V oblasti současného umění budou vyhlášeny nejméně dvě výzvy na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění (divadlo, tanec a pohybové umění, nový cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně architektury a designu, tradiční a současná řemesla) a literatury. Výzvy budou vyhlášeny ve třetím čtvrtletí roku 2019 a 2021 a podpoří projekty grantem ve výši 50 tisíc až 200 tisíc €.

Na základě konzultace o potřebách kulturního sektoru v České republice je v programu podpořena oblast umělecké kritiky a také oblast budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Nejméně jedna výzva bude vyhlášena samostatně pro každou oblast ve třetím čtvrtletí roku 2019 a podpoří projekty grantem ve výši 10 tisíc až 50 tisíc €. 

Specifické zaměření Programu se týká především integrace menšin a spolupráce s donorskými státy. Česká republika má dlouhodobý problém s řešením některých lidskoprávních otázek. OSN například České republice doporučila zlepšit integraci Romů do společnosti, bojovat s rasizmem a xenofobií. U projektů současného umění bude proto kladen důraz na podporu kulturních projevů menšin a bude řešena problematika inkluze včetně zpřístupňování kultury (např. romské menšině). Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského) a aktivity zaměřené na inkluzi budou zdůrazněny v příslušných výzvách a přímo podpořeny prostřednictvím předem definovaného projektu (Vybudování památníku obětem romského holokaustu v Letech u Písku). Ve všech výzvách bude rovněž akcentováno posilování kapacit, kulturní podnikání a bilaterální spolupráce s donorskými státy. 

Dne 27. května 2019 uspořádalo Ministerstvo kultury ČR, jako partner programu, ve spolupráci s the Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví v programu Kultura. Cílem semináře bylo navázání vzájemných kontaktů pro vytvoření partnerské spolupráce pro plánové projekty mezi potenciálními žadateli z České republiky a zástupci Norska, Islandu a Lichtenštejnska, jako možnými partnery. The Norwegian Directorate for Cultural Heritage a koordinátoři z Islandu a Lichtenštejnska vybrali 20 potenciálních partnerů z donorských zemí, kteří se v Národním technickém muzeu setkali s cca 60-ti potenciálními žadateli o grant v oblasti kulturního dědictví vybranými Ministerstvem kultury. 

V úterý 28. května 2019 proběhlo v prostorech Divadla X10 v Praze slavnostní zahájení programu Kultura. Zahajovací konference představila více než 170 zástupcům kulturních organizací z České republiky, Islandu, Lichtenštejnska a Norska příležitosti, které se otvírají v oblasti kulturního dědictví a současného umění v letech 2019–2024. V dopolední části konference shrnuli zástupci programu Kultura (Ministerstva financí ČR, Ministerstva kultury ČR a Institutu umění – Divadelního ústavu) zaměření a strategii podpory včetně nejbližšího harmonogramu. Zazněly informace o podporovaných oblastech (revitalizace kulturního dědictví, současné umění, profesionální kulturní a umělecká kritika a posilování kapacit zastřešujících uměleckých asociací a platforem) a plánovaných výzvách. V druhé části konference zazněla doporučení pro hledání a navazování partnerství s kulturními organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Tiskové oddělení MK ČR