Evropská unie nově vyčlenila 3,6 miliard korun na podporu kulturních a kreativních odvětví

Publikováno 21. 9. 2022

Česká republika může mezi lety 2024 a 2027 využít prostředky z Evropské unie, které mají výrazně podpořit růst kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Do programu EIT Culture and Creativity se budou moci přihlásit tuzemské subjekty z oblastí audiovize, hudby, literatury, gamingu, architektury, designu, scénických umění nebo tradičních řemesel. Evropský inovační a technologický institut (EIT) mezi přihlášené projekty ze všech unijních zemí rozdělí částku v přepočtu 3,6 miliard korun. Jde dosud o nejvyšší sumu zaměřenou na inovace a vznik nových řešení v oblasti KKO. Navíc EU poskytne další podpůrné programy pro rozvoj těchto odvětví.

Co všechno musí Česká republika udělat pro to, aby o tyto zdroje nepřišla, a  jak mohou jednotlivé KKO subjekty pomoci se zelenou, sociální a digitální transformací ekonomiky České republiky, představí největší summit kulturních a kreativních odvětví v Evropě – European Creative Industries Summit 2022. Ten se pod záštitou Předsednictví České republiky v Radě EU, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy uskuteční v pražské La Fabrice 22. a 23. září.

Kolik a jakým způsobem z evropského balíku podpory české projekty získají, záleží pouze na naši připravenosti a kvalitě projektů. Konkurence bude veliká, a abychom stihli rozjíždějící se vlak, potřebujeme zrychlit,“ upozorňuje ředitel Kreativní Prahy Petr Peřinka a dodává: „Nyní je důležité, abychom zapracovali na podpoře funkční spolupráce a propojení subjektů na všech úrovních – od státní, krajské až po lokální. A abychom začali pracovat na prvních krocích, jakými je sběr dat, posílení lidských kapacit a získávání zahraničního know-how. Kreativní Praha tento proces podporuje už přes dva roky.

Za posledních deset let se KKO propracovala mezi jeden ze zásadních ekonomických sektorů Evropské unie. Z velké části byl tento pokrok živen technologickými inovacemi a digitalizací. Před pandemií KKO v EU zaměstnávala 7,6 mil. lidí a tvořila přibližně 4,4 procent HDP. Největší růst této oblasti přitom zaznamenala střední a východní Evropa. V tomto ohledu kreativita představuje pohon 21. století a EU považuje KKO za jednu z klíčových strategických oblastí, která pomůže s přechodem k udržitelnější ekonomice založené na znalostech a dovednostech.

Česká republika ale bohužel dlouhodobě nevyužívala potenciál domácích KKO založený na velké kulturní historii a značném lidském kapitálu. Teprve s nástupem pandemie se na Ministerstvu kultury ČR (MK ČR) podařilo prosadit první národní strategii rozvoje KKO a ve státní kulturní politice zohlednit ekonomické aspekty kultury. Současně byla tato oblast zařazena do strategie chytré specializace ČR v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) tzv. RIS3 strategie. Jádro financování KKO pro další roky stojí na Národním plánu obnovy. Ten v rámci kultury hospodaří s rozpočtem 8,2 miliardy korun. Je nutné, aby se trend rozvoje KKO nastavený během pandemie udržel i v dalších letech.

„Kreativní průmysl podporujeme na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR i prostřednictvím agentury CzechInvest. Příkladem je projekt Technologická inkubace, konkrétně kreativní inkubátor Creative BIC. Pomáháme tak novým myšlenkám a začínajícím startupům s důrazem na vývoj a využití inovativních technologií. Kulturní a kreativní průmysly získávají čím dál tím větší roli v moderní ekonomice a my ten potenciál vidíme a snažíme se ho uchopit. Naším cílem je propojovat oblast kultury, podnikání, kreativity a technologií,“ uvádí Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který je v současné době pověřen řízením agentury CzechInvest.

Pro dobu trvání programů se zároveň počítá s maximálním využitím prostředků ze zdrojů poskytovaných Evropskou unií. Těmi jsou iniciativy jako New European BauhausEIT Culture & Creativity od Evropského inovačního a technologického institutu. Poslední zmíněný program přerozdělí mezi přihlášené projekty částku 3,6 miliard korun, což je dosud nejvyšší částka alokovaná na inovace KKO. Přínosy nového programu představí na konferenci European Creative Industries Summit 2022 výkonný ředitel konsorcia EIT Culture & Creativity  Bernd Fesel.

Rok 2022 a 2023 budou pro EU a tím pádem i pro Českou republiku revoluční. EIT Culture & Creativity pomůže KKO zotavit se po pandemii a stát se konkurenceschopnějším, udržitelnějším a produktivnějším.  Spojením podnikatelských subjektů v KKO s vysokoškolskými organizacemi a výzkumnými centry budeme posilovat jejich odolnost a inovační potenciál. Zároveň budeme vzdělávat budoucí podnikatele, propojovat je se špičkovými podniky a touto synergií vytvářet inovativní řešení. Je proto nutné, abychom našli lokální partnery na všech úrovních veřejné správy,“ komentuje stávající situaci Fesel.

Národní plán obnovy, evropské podpůrné programy nebo technologická inkubace pod taktovkou státní agentury CzechInvest, jsou příležitosti, ze kterých mohou kulturní a kreativní odvětví přímo či nepřímo čerpat,” doplňuje ředitel Kreativní Prahy Petr Peřinka a dodává:Potřebujeme lokální a mezinárodní partery, kvalitní projekty a hlavně koordinovanou spolupráci státní správy. Jen tak bude možné této příležitosti maximálně využít.“

Aby Česká republika mohla plně čerpat evropské podpůrné programy a rozvíjet KKO z Národního plánu obnovy, musí realizovat konkrétní opatření, která budou mít velký efekt nicméně s minimálním dopadem na státní rozpočet. Jejich konkrétní podobu vyjmenovává Jakub Bakule – RIS3 manažer Pražského inovačního institutu: „Je nutné plnit schválenou meziresortní strategii rozvoje KKO, navýšit kapacity oddělení KKO na Ministerstvu kultury a prohloubit spolupráci s dalšími resorty, zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které však musí začít zřízením jednoho koordinační místa přímo na MPO.“

Jak je na tom Praha?

KKO není v České republice možné zcela přesně zmapovat. Jedná se o pestrou a proměnlivou oblast, která je z 95 procent tvořena jednotlivci a mikropodniky. Z dostupných dat nicméně vyplývá, že kolem 40 procent českých KKO se koncentruje v Praze. Dochází zde ke kumulaci kulturního, vzdělanostního i ekonomického kapitálu, jehož výsledkem je vznik inovativních produktů a firem.

Praha byla odedávna kulturním a kreativním centrem. Díky tomu i dnes může těžit ze své kulturní historie, husté sítě kulturní infrastruktury a značného lidského kapitálu. Nachází se zde klíčové státní kulturní instituce i umělecké a kreativní vysoké školy. Praha přirozeně přitahuje kreativní pracovníky i mimo oblast kultury. Během posledních dvou dekád se kromě umělecké a společenské role kultury začala rozvíjet i role ekonomická. Dochází k propojení kulturní a podnikatelské kreativity, které těží z rapidního technologického rozvoje zejména v oblasti digitalizace, gamingu ale i nových technologií, jako je například 3D tisk,“ říká pražský primátor Zdeněk Hřib.

Evropský summit kulturních a kreativních odvětví beru jako vyvrcholení naší dlouholeté snahy o rozvoj kulturních a kreativních odvětví v Praze. Kultura přestává být vnímána pouze jako volnočasová aktivita a začíná být přirozenou součástí nových evropských programů a politik týkajících se inovací, fyzického prostředí, či vzdělávání, které pro nás představují obrovskou příležitost. Pro to, abychom využili všech příležitostí, které summit představí, je nutné být připraveni na všech úrovních veřejné správy. Praha v tomto již mnoho udělala. Schválila kulturní politiku, kde jsou KKO jedním z pěti pilířů. Založili jsme Kreativní Prahu, získali dva projekty na sběr dat v KKO a aktuálně připravujeme inkubátor pro gaming,“ uvádí radní HMP pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková.

Současný kulturní a kreativní ekosystém Prahy vykazuje vysokou efektivitu výsledků i finanční. Chybí nám ale minimálně dva větší kreativní huby. Praha proto musí reagovat a podpořit vznik a rozvoj například nových kreativních dílen. Ty mohou ukázat, co je budoucnost rozvoje KKO, tedy rozvoj dovedností občanů a integrace kreativity, umění a řemesla do dalších oblastí i nad rámec podnikání. Budoucí klíčová témata jsou propojení kreativity a vzdělávání nebo role kultury, umění a kreativity pro městský rozvoj,“ komentuje situaci radní HMP pro oblast školství Vít Šimral. 

Jaké informace předají řečníci European Creative Industries Summit českému publiku?

Klíčovým tématem největšího evropského summitu kulturních a kreativních odvětví European Creative Industries Summit 2022 bude zelená transformace. Jako inspirace poslouží úspěšné příklady ze zahraničí i z České republiky.

Mezi  nejvýznamnější řečníky patří Christian Ehler, poslanec Evropského parlamentu, který se zaměří na přínos KKO v transformaci evropské ekonomiky a společnosti, a ukáže, jak česká kulturní a kreativní odvětví mohou ovlivňovat evropské politiky a programy. Caroline Norbury, ředitelka společnosti Creative UK a držitelka Řádu britského impéria za přínos v rámci podpory KKO během pandemie, promluví o roli KKO při řešení nejpalčivějších společenských problémů, mezi které patří klimatická, energetická nebo vojenská krize. A David Crombie, který je dlouhodobě zapojen do evropských výzkumných a inovačních projektů, bude diskutovat o rozvoji dovedností, situaci na pracovním trhu a vzdělávacích programech jako Cyanotype, Pact for Skills či Blue Print.

European Creative Industries Summit (ECIS) pořádají společně European Creative Business Network a Kreativní Praha, a to pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, hlavního města Prahy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva kultury ČR. Summit se v České republice uskuteční poprvé za celou svoji historii.  Mezinárodní konference proběhne od 22. do 23. září 2022 v pražské La Fabrice a Pražském kreativním centru, a účastní se jí profesní špičky kulturních a kreativních odvětví z celé Evropy. Konference je určena aktérům v oblasti kulturních a kreativních odvětví, oborovým asociacím a sdružením, odborné veřejnosti, akademické sféře, zástupcům z řad samospráv a státu.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý orgán Evropské unie, který byl založen v roce 2008 s cílem poskytovat inovace v celé Evropě. EIT sdružuje přední podnikatelské, vzdělávací a výzkumné organizace a vytváří dynamická přeshraniční partnerství.

Každá z inovačních společností (Knowledge and Innovation Community, KIC) se věnuje hledání řešení konkrétní globální výzvy. EIT Culture & Creativity je z nich nejmladší. Zaměří se na vytvoření udržitelného ekosystému pro evropská kulturní a kreativní odvětví a průmysly zaměřené na inovace, vzdělávání a mezioborovou spolupráci. EIT Culture & Creativity sdruží 50 partnerů z 20 zemí Evropy.