Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. – kolokvium

Publikováno 22. 10. 2018

Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už druhé medzinárodné odborné kolokvium, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra 2018 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 5 v Bratislave. Počas dvoch dní si budete môcť vypočuť odborné teatrologické príspevky venované česko-slovenským divadelným vzťahom po rozdelení republiky.

Po prvom úspešnom kolokviu, ktoré zorganizoval Divadelný ústav v novembri roku 2016 a s ktorého príspevkami začiatkom roka 2018 vyšiel aj rovnomenný zborník, sa Divadelný ústav z dôvodu množstva ešte nepreskúmaných a teatrologicky nespracovaných tém rozhodol zorganizovať aj druhé podujatie tohto druhu. O to viac podstatné, že v októbri roku 2018 si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky.

Českú a slovenskú kultúru v oblasti dramatickej tvorby a divadla si len ťažko predstaviť bez vzájomnej spätosti a úzkej nadväznosti. Blízke partnerstvo a spolupráca najmä v oblasti personálneho zástoja v rámci jednotlivých inscenácií boli v období spoločného československého štátu viac než samozrejmé. Ako však pokračovala spolupráca po rozdelení Československej republiky? Pretrhli sme silné väzby alebo sme na ne nadviazali? Do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Aj na tieto a podobné otázky chce odpovedať i druhé medzinárodné odborné kolokvium venované česko-slovenským umeleckým vzťahom, ktoré sa bude konať v dňoch 25. a 26. októbra 2018 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 5 v Bratislave.

Kolokvium je súčasťou vedeckého projektu Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993, ktorý realizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu. V programe okrem iného zaznejú aj príspevky o českej tvorbe Jozefa Bednárika, Michala Vajdičku, Jozefa Cillera, Lucie Kašiarovej, ale i o slovenských inscenáciách českých umelcov Jana Antonína Pitínského, Vladimíra Morávka či Petry Tejnorovej.

Projekt Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle zahŕňa v sebe výskum týkajúci sa umeleckej tvorby v oblasti divadla od roku 1993 s akcentom na tvorbu českých divadelníkov pôsobiacich v Slovenskej republike a slovenských divadelníkov tvoriacich v Českej republike. Úlohou medzinárodného kolokvia je v rámci širokej panelovej diskusie zmapovať česko-slovenské divadelné vzťahy od roku 1993. Ťažisko tvorby mnohých slovenských tvorcov leží práve v Českej republike a naopak, českí umelci, predovšetkým režiséri a výtvarníci, pravidelne prijímajú hosťovanie na Slovensku. Pomenovanie danej problematiky, jej vplyv na súčasný vývoj českej a slovenskej kultúry a reflektovanie tvorby jednotlivých umelcov sú základnými cieľmi pripravovaného teatrologického stretnutia. Cieľom odborného kolokvia je analyzovať široký horizont fenoménov súvisiacich s divadelníctvom a dramatickou tvorbou v našich krajinách po rozdelení spoločnej republiky. Takýmto spôsobom prinesie nové pohľady na vývin divadla v jednotlivých prostrediach.