25. 2.

Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru – seminář

Publikováno 23. 1. 2020

Pořádá Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s CESNET, z. s., a Národním archivem.

Kdy a kde: 25. 2. 2020, Konferenční sál Národního archivu, Archivní 4,  Praha 4

9.30–10.00 Prezence účastníků (foyer konferenčního sálu)

10.00–10.20 Uvítání účastníků semináře a úvodní slovo
PhDr. Jana Součková, DrSc., Český komitét Modrého štítu

10.20 –11.00 Gramotné užívání výpočetní techniky a online služeb jako nejlepší prevence, doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., CESNET, z. s.

11.00–11.30 Diskuze

11.30 –12.10 Digitální stopa, doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. / CESNET, z. s.

12.10–13.00 Diskuze

13.00 Ukončení semináře

Jan Kolouch dlouhodobě působí na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů, jež se věnují problematice kybernetické kriminality a bezpečnosti. Od roku 2008 se angažuje v rámci zájmového sdružení právnických osob CESNET a na řadě aktivit spolupracuje mj. s CZ.NIC, z. s. p. o., a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT. Těžištěm jeho odborného zájmu je aplikovatelnost práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Věnuje se také dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochrany uživatelů aj., jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Byl rovněž členem expertních skupin European Union Agency for Network and Information Security (ENISA).

 Mezinárodní nevládní organizace The Blue Shiled International (Modrý štít) se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví ve světě ohroženém ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami či selháními člověka. Působí v těsné spolupráci s UNESCO a tvoří ji čtyři profesní sdružení ve sféře archivů (ICA), knihoven (IFLA), muzeí (ICOM) a památkové péče (ICOMOS), a dále 34 národních komitétů z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie a Afriky.

Český komitét Modrého štítu (ČKMŠ) byl ustaven v roce 2000 a je konsorciem organizací působících v oblasti ochrany a péče o kulturní a přírodní dědictví. Mezi jeho členy patří Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Rada galerií ČR, Český výbor ICOM, z. s., Český národní komitét ICOMOS, z. s., Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Česká archivní společnost, z. s., Národní památkový ústav, Národní filmový archiv a Odbor archivní správy MV ČR. Věnuje se preventivním opatřením při ochraně všech typů kulturního dědictví, pomoci
v krizových situacích u nás i v zahraničí, přípravě školení, odborných přednášek a publikací (manuálů) k tématům své působnosti.

Účastnický poplatek ve výši 300 Kč bude vybírán u prezence před zahájením semináře.

Přihláška