Filtry
Obor
Typ
Kraj
Zdroj
Ceny
Nalezené položky

Soutěž krátkých filmů do 10 minut.

Kontakt www.kinoaero.cz/cz/static/aerokratas/,

Anticena Skřipec se každoročně udílí překladovému dílu, které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z cizího jazyka do češtiny. Jednotlivá díla, kandidující na anticenu, shromažďuje a hodnotí nezávislá porota. Její konečný verdikt schvaluje výbor Obce překladatelů. Skřipec se uděluje za umělecký překlad, Skřipeček za překlad nebeletristický.

Kontakt www.obecprekladatelu.cz,

AntiFETfest je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12. Soutěž má celorepublikový charakter.

Kontakt www.antifetfest.cz,

Cena pro architekta roku, pořádaná firmou ABF, a.s.

Kontakt www.architektroku.cz,

Cílem soutěže Art Books Wanted cílem je podpora kvalitní knižní tvorby. Soutěž je určena pro ilustrátory, grafické designéry, typografy atd., jednotlivce i skupiny. Přihlásit je možné komiksy, ziny, grafické novely, autorské knihy atd.

Kontakt www.editionlidu.com,

Art Directors Club sdružuje „kreativce“ z komunikačních a brandingových agentur, designových studií, ale také nezávislé tvůrčí pracovníky (textaře, fotografy, ilustrátory), kteří významnou měrou působí v oblasti komerční komunikace. Již od svého počátku významně mapuje vývoj v oblasti české komerční komunikace a designu a pořádá nejprestižnější národní soutěž komerční kreativity u nás tzv. ADC Creative Awards — dříve známé jako Louskáček. Mnozí kreativci a členové ADC také přednášejí na odborných školách.

Kontakt www.adc-czech.cz,

Soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Kontakt www.skipcr.cz,

Galerie Billboart je výstavní platforma ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Skrze formát dvou reklamních billboardů nainstalovaných v blízkosti kampusu Fakulty umění a designu UJEP je umělcům dána možnost promlouvat k veřejnosti krajského města a jeho návštěvníkům.

Kontakt www.facebook.com/billboartgallery/,

Architektonické ocenění udělováno webem Archiweb.

Kontakt www.archiweb.cz,

Cena je udělována od r. 2001 za významná díla spjatá se západočeským regionem tematicky nebo osobou autora.

Uděluje Obec architektů. Cena je udělována každoročně výrazné osobnosti či počinu na české architektonické scéně. Smyslem je upozornit na hodnotu, již lze pokládat za neoddělitelně spojenou s aktuálním výkonem v oblasti stavebního umění, nicméně která se nachází mimo centrum pozornosti. Poprvé byla cena udělena v roce 1994.

Kontakt www.architect-plus.cz,

Cena udělovaná Českou unií karikaturistů, jež byla založena v roce 1990 a sdružuje autory kresleného humoru (cartoons) a karikaturisty České republiky.

Kontakt www.ceska-karikatura.cz,

Literární cena udělována Českým centrem Mezinárodního PEN klubu.

Kontakt www.pen.cz,

Knihovnickou cenu uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích.

Kontakt www.skipcr.cz,

Každoroční cena oceňující aktivity českých mecenášů, sponzorů a dobrodinců.

Kontakt www.cena-d.cz,

Cena je udělována během každoročního festivalu Designblok.

Kontakt www.designblok.cz,

Uděluje Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu E. E. Kische za významné dílo literatury faktu.

Kontakt www.kalf.cz,

Cena je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FPF a FFUP za původní hru, dramatizaci či překlad.

Kontakt www.dilia.cz,

Celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice vyhlašovaná Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003.

Kontakt www.fud.ujep.cz/exit,

Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy. Cena F. X. Šaldy se uděluje za vynikající výkony v oblasti veškeré umělecké kritiky, umělecké historie a za významné počiny ediční.

Kontakt fxsalda.ff.cuni.cz,

Cena za ženský a mužský herecký výkon, za mimořádný dabing hodnotného audiovizuálního díla, za mimořádnou kvalitu literární složky dabovaného audiovizuálního díla, za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu, za celoživotní mistrovství v dabingu, zvláštní ceny.

Kontakt www.cffd.cz,

Zřizovatelem Ceny Franze Kafky je Společnost Franze Kafky v Praze. Pořádá ji Společnost Franze Kafky, spolupořadatelem je hl. město Praha. Cena se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky a primátora Hlavního města Prahy. Posláním Ceny Franze Kafky je ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky, jednoho z největších autorů moderní světové literatury.

Kontakt www.franzkafka-soc.cz,

Cenu každoročně uděluje občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik.

Kontakt hollar.cz/kontakt/,

Cenou GRATIAS AGIT, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Návrh na udělení Ceny může podat kdokoli buď přímo odboru kulturních a krajanských vztahů , nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR.

Kontakt www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/ceny_gratias_agit/index.html,

Cena je udílena za realizované architektonické dílo, které je a) tvůrčím osobitým řešením stavby nebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), dispoziční, materiálový, technologický a provozní a splňující nejvyšší kritéria architektonické kvality a b) které bylo realizováno na správním území Statutárního města Plzně.

Kontakt ukr.plzen.eu/souteze-vystavy-seminare/cena-hanuse-zapala/cena-hanuse-zapala.aspx,

Česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP). Cena se udílí za nejlepší povídku roku.

Kontakt www.centrum-detektivky.cz,

Cena pro umělce udělovaná firmou Henkel.

Kontakt www.henkel.cz,

Uděluje Obec spisovatelů – středisko Brno. Tato cena je podle statutu udělována za „významné české básnické dílo, které navazuje na nejlepší tradice a ducha moravské poezie“.

Kontakt www.obecspisovatelu.cz,

Uděluje Nadace Charty 77. Naše nejvýznamnější literární ocenění se uděluje za vynikající básnické či beletristické dílo vydané nebo jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech. Vyhlašována je každoročně 22. září v předvečer básníkových narozenin.

Kontakt www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Jaroslava-Seiferta.aspx,

Cenu uděluje Společnost Jindřicha Chalupeckého umělcům do 35 let věku, a to za mimořádný umělecký výkon v oboru výtvarného umění, zvláště malby a sochařství, které prokazatelně vypovídá o míře a osobnosti talentu mladého umělce a jenž lze současně hodnotit jako výkon umělecky objevný a pro českou výtvarnou kulturu přínosný. Založena v roce 1990 a udělována každoročně.

Kontakt www.sjch.cz,

Česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP). Cena za nejlepší detektivní román.

Kontakt www.centrum/-detektivky.cz,

Hl. město Praha a Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Cena Jiřího Ortena se udílí autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, přičemž autorovi nesmí být v době dokončení díla více než 30 let a dílo nesmí být v době nominace starší pěti let. Podmínkou je knižní vydání díla, nebo alespoň otištění jeho podstatné části v časopise během posledních 12 měsíců před uzávěrkou soutěže. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce časopisů, novin, rozhlasu i televize, instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.

Kontakt www.cenajirihoortena.cz,