Filtry
Obor
Typ
Kraj
Granty
Nalezené položky

Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1 – 2,5leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Granty slouží na podporu projektů v tématických okruzích: aktivní občanství, lidská práva, klimatická změna, genderová rovnost, znevýhodněné skupiny.

Nadace Agosto Foundation svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obory. Činnost nadace Agosto Foundation mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a publikační činnost.

Kontakt agosto-foundation.org,

Artoka města Plzně je systémovým projektem podpory výtvarného umění ve městě Plzni, který doplňuje dotační a grantovou podporu současné umělecké tvorby ve městě. Jedná se o každoročně doplňovaný soubor uměleckých děl, který je vytvářen za účelem prezentace současného umění ve veřejných prostorách plzeňského magistrátu. Tento soubor pak slouží jako živá kolekce současného výtvarného umění vznikajícího ve městě Plzni nebo uměleckých děl a umělců s přímou vazbou na město Plzeň.

Kontakt www.artotekaplzen.cz,

Bohemian heritage fund je nadačním fondem, který vznikl v Praze v červnu 2009. Jeho cílem je shromažďovat příspěvky, zejména od soukromých dárců, za účelem podpory projektů v následujících třech oblastech. V oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví České republiky, v oblasti podpory prestižních uměleckých projektů, které mají za úkol zviditelnit Českou republiku v zahraničí a podpořit image Prahy a dalších významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Zvláštní důraz chce nadační fond věnovat i otázce vzdělávání mladých lidí, zejména s důrazem na jejich orientaci v mezinárodním prostředí a jejich přípravu na významné manažerské či jiné funkce, a to nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních institucích. Účel nadačního fondu: ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky; podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění; projekty pro výchovu a orientaci mládeže.

Kontakt www.bohemianheritage.cz,

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

Kontakt www.czechlit.cz,

Posláním Česko-německého fondu budoucnosti je všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu se svými stanovami fond za tímto účelem poskytuje finanční podporu partnerským projektům z obou zemí, a to v následujících oblastech: Kultura, Mládež a školy, Publikace, Dialog a odborná spolupráce, Renovace památek, Sociální projekty a podpora menšin, Partnerství obcí a zájmových sdružení, Stipendia. V podporovaných aktivitách je důraz kladen na rozvoj společné česko-německé spolupráce. Žádost o podporu je možno podat čtyřikrát ročně, a to ke konci každého čtvrtletí.

Kontakt www.fondbudoucnosti.cz,

Posláním Česko-polského fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

Kontakt https://www.mzv.cz/cesko-polske_forum,

Czech National Trust – Český národní trust (CNT) přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek.

Kontakt www.czechnationaltrust.org,

Podporujeme český design už od roku 2003. Píšeme nejčtenější online design magazín www.czechdesign.cz, organizujeme designérské soutěže a pomáháme designérům dostávat originální nápady k jejich zákazníkům pomocí e-shopu a prodejní galerie v Praze.

Kontakt www.czechdesign.cz,

Divadelní a literární agentura (DILIA) vypisuje stipendia na workshop 2+2+1 pro mladé překladatele.

Kontakt www.dilia.cz,

Dotaci na podporu projektů profesionálního výtvarného umění vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Tematické okruhy podporovaných aktivit: výstavní projekty; podpora umělců, teoretiků a kurátorů do 35 let; podpora celoroční výstavní činnosti; podpora subjektů působících v oblasti vizuálních umění; odborné periodické a neperiodické publikace v tištěné či elektronické podobě; interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění a architektuře. Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Uzávěrka žádostí je obvykle na konci září.

Kontakt www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2018-vyhlaseni-1695.html,

Nadační fond ELEUTHERIA je zřízen za účelem podpory výtvarného umění s důrazem především na podporu malířského umění. Nadační fond naplňuje svůj účel zejména vytvářením podmínek pro prezentaci, propagaci, vznik a realizaci děl, výkonů a aktivit v oborech výtvarného umění, především pak v oblasti malířského umění, a to provozováním výstav výtvarného umění či podílením se na jejich provozování, nákupem uměleckých děl, jejich nájmem či vypůjčováním. Dále chce podporovat umělce působící v oblasti výtvarného umění, spolupracovat s galeriemi či jinými subjekty a institucemi působícími a angažujícími se v oblasti výtvarného umění.

Kontakt www.eleutheria.cz,

Eurimages je kulturní fond Rady Evropy zaměřený na finanční podporu koprodukce evropských filmů. Podporuje nezávislou filmovou tvorbu tím, že poskytuje finanční podporu hraným, animovaným a dokumentárním filmům. Přispívá ke spolupráci mezi filmovými profesionály z různých zemí.

Kontakt www.coe.int/T/DG4/Eurimages/Default_en.asp,

FILMOVÁ NADACE je zřízena za účelem podpory scénáristické přípravy české hrané filmové tvorby. Dále se zabývá hledáním cest k realizaci podpořených scénářů a podporou vzdělávání v oblasti české audiovizuální tvorby. Zakladateli nadace jsou Barrandov Studio a energetická skupina innogy, hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Za účelem podpory tvůrčích osobností v oblasti scenáristické přípravy české audiovizuální tvorby vyhlašuje nadace 1x ročně vždy k 28. únoru každého kalendářního roku uzávěrku pro podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář.

Kontakt www.filmovanadace.cz,

Nadace vypisuje dvakrát ročně výběrové řízení na podporu scénáristické přípravy filmové tvorby a jednou ročně na podporu literární přípravy televizní dramatické tvorby. Na základě žádostí předložených do těchto konkurzů uděluje nadace příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných filmových literárních děl.

Kontakt www.filmovanadace.cz,

Fond pro podporu středo- a východoevropských knižních projektů byl založen v Amsterdamu v r. 1992. Jeho cílem je podpora volného přeshraničního toku informací a myšlenek. Za tímto účelem fond poskytuje překladatelské granty nakladatelům (překlady do jazyků regionu a překlady mezi těmito jazyky) a napomáhá sdružením nakladatelů a knihkupců zvyšovat své know-how (poskytuje kontakty, školení atd.).

Kontakt www.ceebp.org,