Filtry
Obor
Typ
Kraj
Granty
Nalezené položky

Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1 – 2,5leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Granty slouží na podporu projektů v tématických okruzích: aktivní občanství, lidská práva, klimatická změna, genderová rovnost, znevýhodněné skupiny.

Nadace Agosto Foundation svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obory. Činnost nadace Agosto Foundation mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a publikační činnost.

Kontakt agosto-foundation.org,

Artoka města Plzně je systémovým projektem podpory výtvarného umění ve městě Plzni, který doplňuje dotační a grantovou podporu současné umělecké tvorby ve městě. Jedná se o každoročně doplňovaný soubor uměleckých děl, který je vytvářen za účelem prezentace současného umění ve veřejných prostorách plzeňského magistrátu. Tento soubor pak slouží jako živá kolekce současného výtvarného umění vznikajícího ve městě Plzni nebo uměleckých děl a umělců s přímou vazbou na město Plzeň.

Kontakt www.artotekaplzen.cz,

Bohemian heritage fund je nadačním fondem, který vznikl v Praze v červnu 2009. Jeho cílem je shromažďovat příspěvky, zejména od soukromých dárců, za účelem podpory projektů v následujících třech oblastech. V oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví České republiky, v oblasti podpory prestižních uměleckých projektů, které mají za úkol zviditelnit Českou republiku v zahraničí a podpořit image Prahy a dalších významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Zvláštní důraz chce nadační fond věnovat i otázce vzdělávání mladých lidí, zejména s důrazem na jejich orientaci v mezinárodním prostředí a jejich přípravu na významné manažerské či jiné funkce, a to nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních institucích. Účel nadačního fondu: ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky; podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění; projekty pro výchovu a orientaci mládeže.

Kontakt www.bohemianheritage.cz,

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

Kontakt www.czechlit.cz,

Posláním Česko-německého fondu budoucnosti je všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu se svými stanovami fond za tímto účelem poskytuje finanční podporu partnerským projektům z obou zemí, a to v následujících oblastech: Kultura, Mládež a školy, Publikace, Dialog a odborná spolupráce, Renovace památek, Sociální projekty a podpora menšin, Partnerství obcí a zájmových sdružení, Stipendia. V podporovaných aktivitách je důraz kladen na rozvoj společné česko-německé spolupráce. Žádost o podporu je možno podat čtyřikrát ročně, a to ke konci každého čtvrtletí.

Kontakt www.fondbudoucnosti.cz,

Posláním Česko-polského fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

Kontakt https://www.mzv.cz/cesko-polske_forum,

Czech National Trust – Český národní trust (CNT) přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek.

Kontakt www.czechnationaltrust.org,