Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

Publikováno 11. 10. 2019

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (ÚČL), je největším neuniverzitním pracovištěm v České republice, které se věnuje základnímu výzkumu v oblasti literární vědy. Je garantem výzkumu národní identity v oblasti literatury a nejsilnější institucí svého vědního oboru – literárněvědné bohemistiky – ve světovém měřítku.

Předmětem výzkumů prováděných v ÚČL jsou historie i současnost české literatury v jejím jazykovém i teritoriálním vymezení (tedy literatura v českém jazyce i literatura z Čech, Moravy a Slezska v různých jazycích, které se zde v historii používaly, zejména latinském, českém, německém). K předmětu bádání pracovníků ÚČL patří dále vztahy české literatury s literaturami jiných jazyků či regionů, teorie literatury a rovněž literární život v českých zemích od jeho počátků až po dnešek. Zabývá se přitom jak literaturou uměleckou, tak i populární či triviální, dále pak dějinami českého divadla a dramatu.

Od roku 2016 ÚČL provozuje výzkumnou infrastrukturu Česká literární bibliografie a je spoluvydavatelem ediční řady Česká knižnice, zprostředkující studentům, pedagogům a širší veřejnosti klasická díla české literatury od středověku po současnost.

ÚČL rovněž zajišťuje postgraduální studium v několika společně akreditovaných doktorských studijních programech. Pořádá také Studentskou literárněvědnou konferenci (ve spolupráci s fakultami různých univerzit), v jejím rámci je udělována Cena Vladimíra Macury.

ÚČL uděluje Stipendium Zdeňka Pešata, které slouží k podpoře studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.