Pražský literární dům autorů německého jazyka

Publikováno 11. 10. 2019

Pražský literární dům autorů německého jazyka si klade za cíl shromažďovat a všemi dostupnými prostředky rozšiřovat poznatky o životě a dílech německy píšících autorů z různých oblastí dnešní ČR, se zvláštním zřetelem na tzv. pražský kruh. Organizovat kulturní a vzdělávací akce, výstavy, besedy, autorská čtení, odborné přednášky, konference s českou i zahraniční účastí, dále shromažďovat dokumentaci a zřídit knihovnu, vydávat odborné publikace a tiskové materiály a informovat o vzájemném překládání českých a německých literárních děl. Dále si klade za cíl podporovat poznávání a studium historie německo jazyčné menšiny na území dnešní ČR a šířit osvětu a informace o dílech, která vznikla v německém jazyce na našem území, o životě a práci jejích tvůrců, zejména s ohledem na rozvíjení myšlenek evropské spolupráce, upevňování dobrých sousedských vztahů, překonávání projevů nacionálích egoismů, xenofobie a národnostní a rasové diskriminace. Uděluje rezidenční pobyty českým básníkům, prozaikům a dramatikům v SRN.