Matice moravská

Publikováno 11. 10. 2019

Matice moravská sdružuje vysokoškolsky vzdělané pracovníky z oboru historie a příbuzných oborů, které spojuje zájem o společenskovědní bádání na Moravě. V zájmu rozvoje činnosti mohou být ustaveny pobočky Matice moravské i v jiných moravských a slezských městech za podmínek, které stanoví valné shromáždění Matice moravské. Cílem tohoto sdružení je: rozvíjet a podporovat vědecké poznání minulosti se zvláštním zřetelem k dějinám Moravy, českých zemí a střední Evropy; usilovat o postižení dějin Moravy v širších souvislostech dějin českých zemí, dějin střední Evropy a obecných dějin a jako nedílné součásti obecně kulturních dějin; sledovat a rozšiřovat výsledky nejnovějšího bádání v oboru; udržovat vzájemné styky s historiky a ostatními sdruženími historiků v České republice i v zahraničí; ochraňovat svobodu bádání členů Matice moravské i celého oboru a přispívat k dodržování kolegiálních vztahů a loajality při pracovním a badatelském styku.