Kultura, umění a výchova

Publikováno 6. 3. 2023

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Vznikl v roce 2013 a jeho garantem je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem časopisu je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Je určen především didaktikům expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejním pedagogům, teoretikům a historikům umění, pedagogům praktických uměleckých disciplín, ale i odborníkům působícím v oblasti muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. Články mohou reflektovat nejširší kulturně antropologické či sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.

Jde o on-line časopis, který je podle myšlenky Open Access veřejně přístupný na níže uvedené internetové adrese. Radou pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.